Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podjęta bez podstawy prawnej jest nieważna.

Z uzasadnienia do wyroku wynika, że badając uchwałę pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie uznało, że stanowiące przedmiot uchwały zasady i tryb udzielania dotacji z budżetu dla osób fizycznych na częściowe sfinansowanie usług związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych, zostały uchwalone bez podstawy prawnej. Jednocześnie organ stanowiący naruszył art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. W ocenie kolegium przepis ten zawarty w rozdziale 4 ustawy – akty prawa miejscowego stanowione przez gminę – wyraźnie określa, że gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, na podstawie upoważnień ustawowych. Tymczasem rada gminy przyznała mieszkańcom możliwość ubiegania się o dotacje na dofinansowanie utylizacji odpadów azbestowych, a zarazem wyznaczyła określone obowiązki dla osób dotowanych – związane z dokonaniem w siedmiodniowym terminie darowizny na rzecz gminy kwoty odpowiadającej udziałowi własnemu tej osoby. Zdaniem Kolegium w obecnym stanie prawnym brak jest normy prawnej upoważniającej radę gminy do stanowienia prawa miejscowego w przedmiocie objętym badaną uchwałą. Dodatkowo żaden z powołanych we wstępie uchwały przepisów ustawowych nie stanowi delegacji dla organu stanowiącego gminy uprawniającego do dokonania przedmiotowych uregulowań. Oznacza to, że rada gminy przyjęła omawianą uchwałę bez umocowania prawnego, czym wykroczyła poza zakres swych ustawowych kompetencji. W konsekwencji skutkowało to wyeliminowaniem uchwały z obrotu prawnego. Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z 9 czerwca 2010 r., nr KI- 411/146/10.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r.