Zakład posiada dwie oddzielne instalacje - instalację do produkcji elementów meblowych oraz instalację do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem ciepła. Strona posiada decyzje środowiskową w której przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane w § 2 ust. 1 pkt 40 i § 3 ust. 1 pkt 14 zgodnie z rozporządzeniem w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, uzgodnioną przez wojewodę.

W związku z powyższym zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 Prawa ochrony środowiska . kompetentny w sprawie wydania pozwolenia dla przedsięwzięć z § 2 wyżej cytowanego rozporządzenia jest marszałek, zaś § 3 starosta. W omawianym przypadku występują 2 instalacje z dwóch różnych grup - mogących zawsze znacząco i potencjalnie oddziaływać na środowisko. Naszym zdaniem starosta powinien przekazać wniosek według kompetencji do marszałka, tym bardziej, iż decyzja środowiskowa dla tego przedsięwzięcia była opiniowana przez wojewodę, a nie starostę. Nadmieniam, iż został złożony jeden wniosek na wytwarzanie odpadów wraz z odzyskiem (jedna opłata), dlatego też wniosku nie można "podzielić".

Kto jest kompetentny w poniższej sprawie: marszałek czy starosta?

Odpowiedź

Do przedstawionej w pytaniu sprawy można podejść na dwa sposoby. Po pierwsze należy zauważyć, że do kwestii dwóch przedsięwzięć z różnych kategorii (przedsięwzięć mogących potencjalnie lub zawsze znacząco oddziaływać na środowisko) odnosi się przepis § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)- dalej r.r.p.o.ś. Zgodnie z nim "sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają przedsięwzięcia realizowane na terenie zakładu lub obiektu zaliczonego do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 r.r.p.o.ś. (tzn. zaliczonymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - przypis autor), będące przedsięwzięciami wymienionymi w § 3 ust. 1 r.r.p.o.ś." (tzn. przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko).

Jeśli więc analizowany zakład do produkcji elementów meblowych (przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko) będzie realizowany na terenie obiektu lub zakładu przeznaczonego do termicznego przekształcania odpadów (przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko), to oba przedsięwzięcia będą kwalifikowane do jednej kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymagających obligatoryjnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W tym miejscu należy przywołać definicję zakładu, który zgodnie z art. 3 pkt 48 Prawa ochrony środowiska , będzie rozumiany jako "jedna lub kilka instalacji wraz z terenem, do którego prowadzący instalacje posiada tytuł prawny, oraz znajdującymi się na nim urządzeniami". Prezentowany tu punkt widzenia jest spójny z samym przepisem art. 378 ust. 2a pkt 1 Prawa ochrony środowiska , zgodnie z którym marszałek województwa jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)- dalej u.o.o.ś. Takim przedsięwzięciem będzie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 40 r.r.p.o.ś., instalacja do termicznego przekształcania odpadów.

Po drugie nawet jeśli oba przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane na terenie jednego obiektu lub zakładu, należy pamiętać, iż zgodnie z definicją przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 13 u.o.o.ś., "przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty". Tym samym w przypadku istnienia związku technologicznego pomiędzy produkcją elementów mebli a termicznym przekształcaniem odpadów (na taki związek może wskazywać proces odzysku ciepła), oba obiekty należy zakwalifikować jako jedno przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Dodatkowo, w świetle art. 378 ust. 2b Prawa ochrony środowiska , podobną zasadę stosuje się przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska.

Jeśli opisane powyżej przypadki będą dotyczyć produkcji elementów mebli i termicznego przekształcania odpadów, to wówczas zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 1 lub 2 Prawa ochrony środowiska , właściwym organem ochrony środowiska będzie marszałek województwa. Na marginesie należy dodać, że prawidłowość prezentowanego tu toku rozumowania potwierdza wspomniany przez autora pytania fakt uzgodnienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez wojewodę.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)