Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie 1 138 najemców. Wynika z niego, iż największe zadłużenie generują osoby, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Za główne przyczyny powstawania zaległości czynszowych respondenci uznali zbyt małe dochody oraz brak pracy. Jak wynika z badania co czwarty mieszkaniec zadłużonych lokali komunalnych (25,4%) jest bierny zawodowo (nigdzie nie zatrudniony i nie zarejestrowany jako bezrobotny w Powiatowym Urzędzie Pracy). Znaczną grupę stanowią także osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (13,4%). Uzupełnieniem grupy osób nieaktywnych zawodowo są emeryci oraz renciści (18,2%). Średni miesięczny dochód netto w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym w zadłużonych mieszkaniach czynszowych w Gdańsku wynosi zaledwie 513,97 zł. W trakcie analizy danych uzyskano informację, iż 6,4% rodzin nie ma wiedzy na temat wysokości obowiązującego czynszu w lokalu komunalnym. Wskazuje to na brak nawyku opłacania czynszu. Efektem wizyty pracowników socjalnych realizujących diagnozę społeczną był m. in. wzrost liczby regulowanych zaległości czynszowych. Pomimo trudnej sytuacji życiowej związanej ze znacznym zadłużeniem mieszkań komunalnych, brakiem zatrudnienia oraz niskimi dochodami, rodziny uczestniczące w badaniu relatywnie rzadko korzystają z form pomocy socjalnej oferowanej przez instytucje.

Raport jest istotnym elementem służącym wdrożeniu „Miejskiego Programu Profilaktyczno – Osłonowego”, którego realizacja ma na celu wsparcie osób w miejscu zamieszkania, wypracowanie nawyku regulowania należności mieszkaniowych oraz wzrost zainteresowania zamianą mieszkań. Realizacja programu wpłynie także na poprawę płynności finansowej administratorów zasobu komunalnego. Adresatami programu są osoby i rodziny, które są lub mogą być zagrożone utratą mieszkania w związku z powstaniem zaległości czynszowych. Ważnymi elementami programu będą różne formy aktywizacji oraz zatrudnienie wspomagane, realizowane w formie: prac społecznie – użytecznych, świadczenia prac na rzecz miasta, z którego dochód będzie przekazywany na pokrycie zaległości czynszowych, robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac w ramach spółdzielni socjalnej, w tym osiedlowych spółdzielni socjalnych, dla których inkubatorem będzie Gdańska Spółdzielnia Socjalna.