Czy zamiar przekształcenia szkoły podstawowej w publiczną szkołę społeczną musi odbyć się z zastosowaniem procedury likwidacyjnej szkoły podstawowej i utworzenia publicznej szkoły społecznej?

Czy istnieją inne możliwości z pominięciem likwidacji szkoły?

Jak wygląda sytuacja w sprawie odpraw dla pracowników w związku z ww. pytaniem?

Odpowiedź

O tym, w jaki sposób zostanie przekazana szkoła publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego innemu podmiotowi niż jednostka samorządu terytorialnego, decydujące znaczenie ma liczba uczniów szkoły.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy o systemie oświaty – dalej u.s.o. , przewidują dwie możliwości przekazania szkoły publicznej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego:
szkoły podstawowej liczącej nie więcej niż 70 uczniów według przepisu art. 5 ust. 5g u.s.o. - "Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły".
szkołyły podstawowej liczącej więcej niż 70 uczniów zgodnie z przepisem art. 59 u.s.o. , co związane jest z likwidacją szkoły przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego oraz w myśl art. 58 ust. 3 u.s.o. założenie szkoły przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

Przy przekazaniu szkoły w drodze umowy odmowa nauczyciela dotycząca zatrudnienia w szkole przejętej przez osobę prawną oraz odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy powoduje rozwiązanie stosunku pracy tak, jak w związku z likwidacją szkoły, która jest przesłanką określoną w art. 20 Karty Nauczyciela . W drugim przypadku likwidacja szkoły publicznej zgodnie z art. 59 u.s.o. pociąga skutki przewidziane w art. 20 Karty Nauczyciela , a więc konieczności rozwiązania stosunków pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego oraz wypłacenia odpraw nauczycielom.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 97, poz. 674)