Spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny lokalu, w którym prowadzony będzie żłobek lub klub dziecięcy, gwarantuje opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz państwowego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z projektem, lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, oraz jego wyposażenie mają spełniać następujące warunki:
1. powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie; 2. wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci wynosi co najmniej 2,5 m; 3. jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe remonty i konserwacje; 4. w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych:
a) podłoga i ściany są wykonane tak, aby było możliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach,
b) ściany do wysokości co najmniej 2 m są pokryte materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz materiałami nietoksycznymi i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych; 5. pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń; 6. w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym; 7. w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20° C; 8. jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządzeń sanitarnych z ciepłą bieżącą wodą, takich jak: umywalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenia do utrzymania higieny osobistej dzieci, z tym że w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania ciepłej wody; 9. jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci; 10. jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, zabezpieczone przed dostępem dzieci; 11. jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej; 12. meble są dostosowane do wymagań ergonomii; 13. wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty; 14. zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE; 15. jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50% powierzchni okien; 16. w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych z Polską Normą; 17. apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 4 kwietnia 2011 r., czyli z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) .

Na podstawie: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 22 marca 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)

 

Pisaliśmy o tym również:
Nianie i opiekunki wyjdą z szarej strefy