Jeśli tak, proszę o podanie podstawy prawnej.

Odpowiedź

Tak, można połączyć liceum ogólnokształcące dla młodzieży z liceum uzupełniającym (dla dorosłych) w zespół. Są to szkoły różnych podtypów wśród szkół ponadgimnazjalnych.

Uzasadnienie

Nie można łączyć w zespól szkół tego samego typu (art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty ).

Oznacza to, że jeśli jest zamiar połączenia liceum uzupełniającego (dla dorosłych) z liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, nie wystąpi naruszenie przepisu art. 62 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Wystąpią bowiem różnice programowe – wynikające z podbudowy programowej i inny cykl kształcenia.

Pojęcie typ szkoły pojawia się wielokrotnie w przepisach ustawy o systemie oświaty Użyte sformułowanie "typ szkoły" służy odróżnieniu szkół w dwóch aspektach: trójstopniowego podziału na poziomy edukacyjne na jakim kształcą one uczniów (szkołą podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) i podziału – w ramach szerszej kategorii szkół ponadgimnazjalnych – na "podtypy" (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa, technikum, szkoła policealna). Inny podział – na szkoła podstawowa specjalna, integracyjna, z oddziałami sportowymi, gimnazjum dwujęzyczne, itd.

Można odnieść się do treści wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2008 r. (wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2008 r., II GSK 333/07, LEX nr 471065), gdzie czytamy, że ustawa o systemie oświaty w art. 9 ust. 1 wskazuje typy szkół publicznych i niepublicznych. Natomiast żaden przepis tej ustawy nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem "rodzaj szkoły".

Należy zauważyć, że ustawodawca w art. 2 ustawy o systemie oświaty określił system oświaty, wymieniając w punkcie 2 tego przepisu różne szkoły, nie używając przy ich określeniu terminu "rodzaj". Z kolei w art. 3 pkt 1a, pkt 2a, pkt 2b, pkt 2c czy pkt 11c ustawy o systemie oświaty , zostały zawarte definicje niektórych szkół wymienione w art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty Jednocześnie w art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty jest mowa o szkole dla dorosłych. Zgodnie z powołanym ostatnio przepisem przez określenie "szkoła dla dorosłych" - należy rozumieć szkołę, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.

Powyższe uregulowania wskazują, że dokonanie ścisłego rozróżnienia w szczególności co do rodzaju szkoły winno nastąpić przy uwzględnieniu konkretnej normy prawnej, w której ustawodawca odwołuje się do pojęcia "typ i rodzaj szkoły" bądź "szkoły danego typu i rodzaju".

Trafnie też Sąd I instancji przyjął, że wobec braku legalnej definicji terminu "rodzaj szkoły" należy uznać, że "rodzaj szkoły" to jej cechy szczególne, charakterystyczne w ramach danego typu szkoły.

Nie można natomiast uznać za trafny pogląd Sądu I instancji, że w kontekście powyższych uregulowań forma nauczania nie ma wpływu na przyporządkowanie danej szkoły do danego jej rodzaju.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rozróżnienia szkoły zarówno z uwagi na typ, jak i na rodzaj należy dokonywać, mając na względzie cel przepisu stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia, w którym ustawodawca odwołuje się do tych pojęć.

Dodać należy, że w art. 3 pkt 15 ustawy o systemie oświaty , szkoła dla dorosłych została wyodrębniona jako specjalny rodzaj szkoły z uwagi na kwalifikacje wiekowe jakie muszą spełniać osoby, które do tej szkoły uczęszczają, ale także z uwagi na odrębną organizację kształcenia.

W sytuacji, gdy termin "rodzaj" to kategoria, wyróżnienie ze względu na charakterystyczne cechy, odmiana, jakość, typ - jak wywiódł Sąd I instancji, odwołując się do "Słownika współczesnego języka polskiego" pod red. B. Dunaja - nie można wykluczyć, że z uwagi na odmienną (inną kategorię, inną jakość) formę kształcenia szkoły dla dorosłych mogą stanowić różne rodzaje szkół.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)