Pytanie:
Na działce oznaczonej w mpzp jako TAG1 - inwestycje uciążliwe ma powstać inwestycja przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne. Do działki jedyny dojazd stanowi droga publiczna gminna, jednak niedostosowana do warunków inwestycji (polna droga nieutwardzona o szerokości 3,5 m). Zgodnie z mpzp szerokość drogi powinna wynosić minimum 10 m. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Konieczność budowy drogi będzie wiązała się z wykupem prywatnych gruntów na dostosowanie szerokości do 10 m zgodnie z planem.

Czy gmina jako właściciel drogi musi wykupić sąsiednie grunty na poszerzenie drogi czy jest to obowiązkiem inwestora w myśl ww. przepisu?
Jak się ma do tego ustawa o gospodarce nieruchomościami - art. 98, w którym mowa, że działki wydzielane pod drogi publiczne przechodzą z mocy prawa na własność gminy, ale za odszkodowaniem?

Kto ponosi w tej sytuacji koszty odszkodowania?
Czy w przypadku realizacji inwestycji i konieczności wykonania drogi przez gminę, gmina musi niezwłocznie wybudować drogę, jeżeli nie ma na to środków w budżecie?
Jak gmina mogłaby postąpić w sytuacji, gdyby drogę uznać za drogę wewnętrzną?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych - dalej pr. bud. budowa lub przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia.

Oznacza to, że obowiązek m.in.: finansowania i wykonania tego zamierzenia spoczywa na inwestorze. Przy czym po myśli ust. 2 tej samej regulacji szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Umowa ta może zatem określić zasady współpracy między stronami w tym zakresie poprzez np. wyjaśnienie kto zajmie się nabywaniem nieruchomości potrzebnych pod budowę planowanej drogi oraz w jaki sposób inwestor zapewni finansowanie inwestycji. W koszta realizacji inwestycji należy oczywiście wliczyć także kwoty, które należałoby wypłacić z tytułu powstania obowiązku zapłaty odszkodowania, o którym mowa w art. 98 u.g.n.

Stąd też żadna jednostka samorządu terytorialnego nie może pozwolić sobie na zaangażowanie w przedsięwzięcie budowlane niezabezpieczone finansowo, gdyż byłoby to działaniem na szkodę gminy i interesu społecznego. Przy tym w przypadku zamiaru budowy drogi wewnętrznej realizacja inwestycji byłaby trudniejsza.

Przede wszystkim odpadłaby w takim wypadku możliwość skorzystania z dobrodziejstw ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego finansowana i prawa do dysponowania nieruchomością (terenem budowy) na cele budowlane.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami