Wójt gminy S. ustalił wysokość kosztów rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami w kwocie 4400 zł. Wójt wyjaśnił, że obciążył kosztami Gminę S. i A.K. – właścicieli rozgraniczanych nieruchomości po połowie. Skarżący A.K. nie zgodził się z tym rozstrzygnięciem. W zażaleniu podniósł, że wójt obiecywał mu, że nie obciąży go kosztami, jeśli droga będzie źle wytoczona, a tak się stało. SKO utrzymało w mocy postanowienie wójta.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu rozgraniczeniowym. Przedmiot sądowego postępowania rozgraniczeniowego >

SKO wskazało, że granica między nieruchomościami nie była ustalona, więc istniała konieczność ich wytyczenia. Koszty są konsekwencją prowadzonego postępowania, które wszczęto w interesie właścicieli. Z postanowieniem SKO nie zgodził się A.K., który wniósł skargę. WSA w Łodzi uchylił oba wydane postanowienia. Sąd podkreślił, że właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych; koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie. Powyższe wynika z art. 152 k.c.

 

Czytaj też: WSA: Rozdzielność majątkowa nie dotyczy odpowiedzialności za koszty sądowe

Przepisy o rozgraniczeniu

Rozbieżności, czy przepis ten stosuje się w postępowaniu administracyjnym, usunął NSA w powiększonym składzie – przypomniał WSA. NSA wydał bowiem uchwałę w dniu 11.12.2006 r. w sprawie I OPS 5/06 (LEX nr 229485). Stwierdził w niej, że organ administracji publicznej, orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a., może obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości (art. 153 k.c.), a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania. Z uzasadnienia tej uchwały wynika, że rozgraniczenie to jedna instytucja prawna, choć toczy się w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Czytaj w LEX: Koszty postępowania administracyjnego >

Organy administracyjne mają więc również stosować przepisy prawa cywilnego, a więc i przepis art. 153 k.c. Analogicznie, gdy proces toczy się przed sądem powszechnym, to bierze on pod uwagę przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego. W postępowaniu administracyjnym stosuje się też przywołany wyżej przepis art. 152 k.c. Jednocześnie we wskazanej uchwale NSA przyjął, że koszty postępowania, których poniesienie nie jest ustawowym obowiązkiem organu, obciążają strony. Zatem w wypadku kosztów rozgraniczenia obciążają one strony będące właścicielami rozgraniczanych nieruchomości (przy uwzględnieniu art. 152 k.c.).

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Kryteria rozgraniczenia nieruchomości gruntowych w postępowaniu sądowym >

Interes właścicieli działek

To skarżący A.K. zainicjował rozgraniczenie działek – wskazał WSA. Niemniej jednak rozgraniczenie było zgodne z interesem prawnym właścicieli sąsiednich nieruchomości. Stroną postępowania jest również Gmina S. Strony nie zawarły ugody w zakresie ustalenia punktów granicznych. Między nimi istnieje bowiem spór w tym zakresie. Poza tym, faktycznie rozgraniczenie powinno objąć także inne działki, należące do innych osób – podkreślił WSA. Sąd zaznaczył, że rozgraniczenie musi być dokonane w sposób kompleksowy. W interesie Gminy S. leży bowiem rozgraniczenie działki, będącej drogą, ze wszystkimi właścicielami działek sąsiadujących, a nie jedynie rozgraniczenie jej z działką skarżącego A.K. – wskazał WSA.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Strony postępowania rozgraniczeniowego. Koszty postępowania rozgraniczeniowego >

Na zebraniu wiejskim mieszkańcy złożyli wniosek, aby koszty rozgraniczenia zostały sfinansowane z funduszu sołectwa. Niezasadnie więc organy uznały, że to skarżący powinien pokryć połowę kosztów wynoszących 4400 zł. Niewłaściwym było podzielenie wyliczonej kwoty na dwie części. Organy pominęły liczbę wyznaczonych punktów granicznych i ich wpływ na wynik rozgraniczenia wszystkich działek. Nie dokonano więc właściwej analizy stanu sprawy – podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 9.04.2019 r., III SA/Łd 118/19, LEX nr 2653001.