Początkowo na program miało być przeznaczone 40 mln zł. Teraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że resort przeznaczy na ten cel łącznie 100 mln zł.

- Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub życia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. Przede wszystkim wsparciem objęte zostaną osoby ewakuowane do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu, a także mieszkańcy pogrążonej w wojnie Ukrainy - mówi jeszcze w lutym minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sprawdź też: Pomoc obywatelom Ukrainy z inicjatywy JST - komentarz praktyczny i wzory >

Czytaj także: Czy nowe przepisy przyśpieszą proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców?

Konkurs ofert "Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023", to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata.

Czytaj też: JST a polecenia wojewody w specustawie ukraińskiej >

Wsparcie aktywności zawodowej oraz integracji i aktywności społecznej

Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Program skierowany jest do cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, ale mają trudnościami z m.in. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.
Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów realizowanych w dwóch priorytetowych obszarach programu;

  • aktywizacji zawodowej np. organizowanie kursów, szkoleń lub innych form kształcenia albo pomocy w znalezieniu i finansowaniu dostępnych szkoleń, kursów lub innych form kształcenia; wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji; wsparcie w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  • integracji i aktywności społecznej m.in. zapewnienie pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej; zapewnienie nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej; asystentura w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, częściowe finansowanie najważniejszych opłat na start, m.in. opłaty czynszowe np. w postaci bonów; wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach

 

Podmiot ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego obszaru priorytetowego, a nie więcej niż dwie oferty w ramach jednego konkursu. Pojedyncza oferta może natomiast obejmować dwa obszary priorytetowe, przy czym wskazane jest określenie priorytetu wiodącego. Zadania powinny być zrealizowane najpóźniej do końca 2023 roku. Na realizację projektów w ramach konkursu ministerstwo przeznaczy kwotę do 40 mln zł. Minimalna kwota wsparcia to 300 tys. zł, maksymalna – 1,5 mln zł.