Powyższe wynika z projektu ustawy o ewidencji ludności, przyjętego na posiedzeniu Rządu w dniu 4 listopada 2008 r. Co ważne, zgłoszenia miejsca zamieszkania będzie można dokonywać drogą elektroniczną. Wydłużono także termin rejestracji do 30 dni. Przy rejestracji nie będą wymagane żadne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, czy też potwierdzenie przez osobę trzecią (dysponenta lokalu), że osoba dokonująca zgłoszenia faktycznie zamieszkuje pod wskazanym adresem. Rejestracja miejsca zamieszkania będzie miała formę oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Zlikwidowana ma zostać uciążliwa procedura wymeldowania - nie będzie to już warunkiem zgłoszenia nowego miejsca zamieszkania. Nie trzeba będzie też rejestrować pobytu turystycznego. Zmienić się mają także zasady funkcjonowania rejestrów publicznych, ale stać się ma to dopiero po dwóch latach od wejścia w życie nowej ustawy. I tak: rejestr PESEL będzie podstawowym rejestrem gromadzącym aktualne dane związane z tożsamością osób i ich statusem prawno-administracyjnym (obywatelstwo, stan cywilny) i co najważniejsze nie będzie konieczne zawiadamianie o zmianie danych różnych instytucji, np. urzędów skarbowych, ZUS-u, wojskowych komend uzupełnień, itp. Ostatecznym efektem takiej przebudowy rejestru PESEL będzie zniesienie rejestracji miejsca zamieszkania.