W dniu 15 listopada 2013 r. opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - rozporządzenie z dnia 3 października 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 1325) oraz rozporządzenie z dnia 23 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 1326).

Celem obu nowelizacji jest wyeliminowanie podwójnego karania kierującego pojazdem, który nie dopełnił obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania. Na problem ten uwagę zwracał Rzecznik Praw Obywatelskich. W dotychczasowym stanie prawnym mogło dochodzić do sytuacji, w których pracownicy zarządów dróg lub administratorzy strefy płatnego parkowania wystawiali dla kierującego pojazdem, który nie wniósł opłaty za parkowanie pojazdu, wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej i jednocześnie funkcjonariusz Policji lub straży gminnej (miejskiej) bądź właściwy sąd (po rozpatrzeniu wniosku o ukaranie) nakładał na tego kierującego karę grzywny.

Zmiana wprowadzona w pierwszym rozporządzeniu polega na modyfikacji
znaczenia oraz zakresu obowiązywania znaku D-44 „strefa parkowania”. Usunięty został przepis zabraniający postoju pojazdu bez wniesienia opłaty, a tym samym wskazany znak pozbawiony został funkcji zakazującej. Przepisy rozporządzenia wprowadzają również zmianę nazw znaków D-44 „strefa parkowania” na „strefa płatnego parkowania” oraz D-45 "koniec strefy parkowania” na „koniec strefy płatnego parkowania”. Ponadto obowiązywanie znaków ograniczono do „pojazdów samochodowych” (poprzednio „pojazdów)” i tym samym dostosowano przepisy rozporządzenia do przepisów art. 13 ust. 1 i art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 250, z późn. zm.).


Podobne zmiany (usunięcie wzmianki o zakazie postoju pojazdu bez wniesienia opłaty oraz modyfikacje nazw znaków) wprowadzono w przepisach pkt 5.2.50. i 5.2.51 załącznika nr 1 do drugiego z ww. rozporządzeń. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, w strefie płatnego parkowania stosowane będą niezbędne znaki pionowe określone w pkt 5.2.18 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz znaki poziome określone w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2 załącznika nr 2 do rozporządzenia. Zmieniono również kolejność opisów znaków D-51, D-52 oraz D-53 oraz zmodyfikowano brzmienie opisów pod rysunkami „Rys. 9.4.77. Konstrukcja znaku D-52” (na "Rys. 9.4.78. Konstrukcja znaku D-52”) i „Rys. 9.4.78. Konstrukcja znaku D-53” (na „Rys. 9.4.79. Konstrukcja znaku D-53”) w pkt 9.4 „Znaki informacyjne” w części 9 „Konstrukcje znaków drogowych pionowych” załącznika nr 1.

Przepisy obu rozporządzeń wejdą w życie z dniem 14 lutego 2014 r., z wyjątkiem przepisów zmieniających kolejność opisów znaków D-51, D-52 oraz D-53 oraz brzmienie opisów pod rysunkami „Rys. 9.4.77" i „Rys. 9.4.78", które wejdą w życie z dniem 30 listopada 2013 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi obu rozporządzeń znaki D-44 „strefa parkowania” i D-45 „koniec strefy parkowania” stosowane w organizacji ruchu na drogach przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia uznaje się za równoważne odpowiednio znakom D-44 „strefa płatnego parkowania” i D-45 „koniec strefy płatnego parkowania”.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.