W opinii prof. Geppert europejskie metropolie, w porównaniu ze swoimi odpowiednikami w Azji, wyludniają się i wkrótce zaczną tracić na znaczeniu. Będzie to przekładało się na spowolnienie rozwoju ekonomicznego, a w konsekwencji na niepokoje społeczne. Aby temu zapobiec konieczne jest dokonanie skoku jakościowego, tak by miasta stały się ośrodkami innowacji, rozwoju technologicznego, a tym samym motorem postępu całych społeczeństw.


Jak tego dokonać zastanawiało się blisko tysiąc uczestników Kongresu, który odbył się w Gdańsku. W trakcie prelekcji i dyskusji panelowych na terenie targów AmberExpo dyskutowano o idei smart miasta oraz związanych z nią kwestiami transportu, planowania przestrzennego, ekologii i zarządzania.


Idea smart metropolii opiera się na sprawnym projektowaniu i zarządzaniu miastem, w którym przenikają się, wzajemnie uzupełniają i napędzają nowoczesne technologie, przemyślanie wykorzystana przestrzeń oraz ochrona środowiska. Aby jednak to wszystko działało, potrzeba odpowiedniej postawy i aktywności mieszkańców. Zwracał na to uwagę w swoim wystąpieniu prof. Mario Raich. W opinii profesora smart metropolia zaczyna się od smart ludzi, którzy podejmują przemyślane decyzje. Rozwój i innowacje tkwią w ludziach, ale nie dojdą do głosu, jeżeli nie będzie obowiązywał wzajemny szacunek i otwarta komunikacja. Jako przykład takiej postawy profesor podawał pro-kantonowe myślenie w Szwajcarii, które w jego opinii skutkuje silną pozycją ekonomiczną tego kraju.


W trakcie Kongresu zaprezentowano szereg studiów przypadku ukazujących, jak idea smart metropolii wcielana jest w życie. Prof. Brian Evans opowiedział o planach przebudowy Moskwy zgodnie z planem stworzonym przez międzynarodowy zespół ekspertów pod jego kierownictwem. O zagospodarowaniu na nowo terenów portowych w Hamburgu opowiedział prof. Dirk Schubert (HafenCity Universität Hamburg). Wykład ten był szczególnie ciekawy w kontekście planowanej rewitalizacji terenów postoczniowych w Gdańsku. Natomiast o znaczeniu nowoczesnych technologii w komunikacji z mieszkańcami w postaci OpenData opowiadała Pauline Riordan z The Studio w Dublinie. Władze tego miasta zdecydowały się na dość odważny krok i przeistoczyły je w laboratorium innowacji, w którym sprawdzane i testowane są pomysły usprawniające funkcjonowanie obszarów miejskich.


W trakcie dyskusji przestrzegano również, by nie pomylić idei smart miasta jedynie z wprowadzaniem elektronicznych gadżetów dla mieszkańców (np. aplikacji mobilnych). Prof. Geppert przekonywała, że smart zasadza się na współpracy ludzi i wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Istotną rolę odgrywa tu obecność lidera, który będzie wspierał wprowadzanie zmian. Natomiast prof. dr hab. Tadeusz Markowski, jako największe zagrożenie dla smart metropolii wskazał politykę uniemożliwiającą podejmowanie racjonalnych decyzji.


- Samorządowcy powinni wymagać od siebie strategicznego myślenia, nawet gdy nie wymagają tego od nich wyborcy. To przejaw odpowiedzialności - powiedział otwierając Kongres Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz.

Serwis Samorządowy  samorzad.lex.pl i Wolters Kluwer S.A. objęły Kongres patronatem medialnym.