Jednolity Europejski Dokument Zamówienia to oświadczenie własne wykonawcy, w którym potwierdza on, że nie podlega wykluczeniu i spełnia ustalone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Ma on zastąpić rozbieżne krajowe oświadczenia jednym standardowym formularzem ustanowionym na szczeblu europejskim.

Mniej formalności w przetargach odciąży wykonawców >>>

Zgodnie z nową dyrektywą unijną 2014/24/UE Jednolity Europejski Dokument Zamówienia będzie podstawowym dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu. To zdecydowanie odformalizuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ zamawiający pełnej dokumentacji będzie żądał jedynie od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a nie od wszystkich jak ma to miejsce obecnie.

Unijna dyrektywa zakłada, że JEDZ będzie sporządzany na formularzu, który ma zostać przyjęty przez Komisję Europejską. Obecnie nowy projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji w tym zakresie jest ponownie konsultowany z państwami członkowskimi w ramach komitetu doradczego ds. zamówień publicznych.

Uwagi do załączonego projektu rozporządzenia KE można składać do 15 września br.

Tekst rozporządzenia wykonawczego KE dostępny jest tu >>>>

Źródło: www.uzp.gov.pl