Stowarzyszenie wystąpiło do WSA ze skargą na decyzję wojewody utrzymującą w mocy decyzję starosty zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą spółce pozwolenia na budowę elektrowni węglowej. Skarżący wskazał, że realizacja inwestycji spowoduje całkowite przekwalifikowanie terenu dotychczas rolniczego i rekreacyjnego w teren intensywnie przemysłowy. Spowoduje to zniszczenie pierwotnej przyrody dotychczas nietkniętej ingerencją i dewastacją.

Według strony skarżącej realizacja inwestycji doprowadzi do naruszenia zasady zrównoważonego rozwoju. Doprowadzi do wycinki drzew na dużą skalę, wpłynie na awifaunę i ichtiofaunę, spowoduje diametralne przekształcenie krajobrazu w sposób trwały i nieodwracalny. Prognozowane emisje pyłów, wzmożona emisja hałasu, intensywniejszy ruch samochodowy, promieniowanie elektromagnetyczne doprowadzą do zmiany krajobrazu, zmiany istniejącego mikroklimatu oraz wpłyną na warunki życia wokół terenu budowy i eksploatacji elektrowni. Wszystkie przewidywane, negatywne skutki oddziaływania inwestycji mają charakter trwały i nieodwracalny.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>