Stanowisko powinno zostać powierzone na 5 lat szkolnych. Zgodnie z przepisem art. 36a ust. 13 u.s.o. , zasadą jest powierzanie stanowiska dyrektora na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach (wyjątkowych) można powierzyć to stanowisko na okres krótszy, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 36a ust. 1 u.s.o. stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę. Okres powierzenia stanowiska dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu powinien wynosić 5 lat szkolnych. Stosownie do przepisu art. 36a ust. 13 u.s.o. można powierzyć stanowisko, na okres krótszy niż pięć lat szkolnych, ale tylko w "uzasadnionych przypadkach". Jest to zwrot niedookreślony, zakładający znaczny margines swobody organu prowadzącego. Nie jest to jednak decyzja arbitralna. Podlega ona zawsze kontroli sądowej, por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1999 r. (wyrok SN z dnia 15 kwietnia 1999 r. I PKN 11/99, OSNAPiUS 2000, nr 12, poz. 466). W orzecznictwie zwraca się uwagę na konieczność starannego uzasadnienia decyzji organu prowadzącego w takim przypadku. Powierzenie na 4 lata i 4 miesiące bez uzasadnienia decyzji jest złamaniem przepisów u.s.o. Termin konkursu nie ma nic do rzeczy powierzenie powinno nastąpić od pierwszego września, niektóre konkursy rozstrzygnęły się w dniu 25 maja, a powołanie nastąpi od września. Jeżeli już przyjąć, iż organ prowadzący liczy (placówka nieferyjna) lata, a nie lata szkolne to powołanie powinno nastąpić na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2017 r.

Również "zaliczanie" wcześniejszego okresu pełnienia obowiązków dyrektora szkoły do okresu powierzenia stanowiska kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, nie ma uzasadnienia prawnego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)