Odpowiedź

Urząd miasta przeznaczył kwotę 150 000 zł na wymianę stolarki okiennej w budynkach komunalnych. Na jeden budynek komunalny średnio przypada kwota 15 000 zł.

Czy w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych właściwe jest udzielenie kilku zamówień na roboty budowlane o średniej kwocie 15 000 zł każde, czy też należy złożyć jedno zamówienie na łączną kwotę 150 000 zł?

Stolarka okienna będzie wymieniana w kilku odrębnych budynkach komunalnych.

W przedstawionym stanie faktycznym za dopuszczalne uznać należy udzielenie kilku zamówień publicznych, z tym zastrzeżeniem że każde z nich musi być udzielone według procedury właściwej dla kwoty 150 000 zł.

Uzasadnienie

Rozważając, czy w przedstawionym w zapytaniu stanie faktycznym można udzielić kilku zamówień publicznych, czy też wolno udzielić tylko jednego na całość prac, przede wszystkim należy odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel udzielenia kilku zamówień. Co do zasady bowiem zabroniony jest podział zamówienia, jeżeli służyć ma to obejściu przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych .

Jeżeli zamawiający chciałby udzielić kilku zamówień na roboty o średniej kwocie 15 000 zł każde, wówczas nie byłby zobowiązany do stosowania przepisów ustawy. Zamawiający jest bowiem związany ustawą w przypadku zamówień o wartości przekraczającej równowartość 14 000 euro. Jeżeli jednak zamawiający nie działa w ww. celu i udzieli kilku zamówień publicznych, ale zgodnie z procedurą właściwą ze względu na całkowitą kwotę wszystkich części, wówczas nie narazi się na zarzut niezgodnego z prawem podziału zamówienia publicznego.

Ponadto zamawiający powinien rozważyć, czy istotnie opłaca mu się wykonać zaplanowane zadanie poprzez udzielenie kilku zamówień publicznych, a nie jednego. Jeżeli zamawiający przyjmie jednak, iż korzystne jest dla niego udzielenie kilku zamówień publicznych, powinien mieć na uwadze, iż stosownie do jednej z opinii Urzędu Zamówień Publicznych "Wymiana stolarki okiennej wypełnia definicję remontu w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane i stąd należy je zakwalifikować jako wykonywanie robót budowlanych. Wymiana bowiem okien niewątpliwie polega na odtworzeniu pierwotnego stanu budynku poprzez zamianę starych okien, które nie spełniają już swojej funkcji ochronnej, na okna nowe.

Powyższą kwalifikację potwierdzają również przepisy wspólnotowe będące podstawą uregulowań zawartych w ustawie - Prawo zamówień publicznych , w szczególności do art. 1 ust. 2 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. U. Unii Europejskiej L 134/114 z 30.4.2004 r.), który definiuje pojęcie robót budowlanych. Zgodnie z tym przepisem zamówienia publiczne na roboty budowlane oznaczają zamówienia, których przedmiotem jest albo wykonanie, albo zarówno zaprojektowanie, jak i wykonanie robót budowlanych, związanych z jedną z działalności określonych w załączniku I, lub obiektu budowlanego albo realizacja, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą. Wskazany wyżej załącznik I dyrektywy 2004/18/WE, w klasie 45.42 odnosi się do robót budowlanych w zakresie zakładania stolarki budowlanej. Zgodnie z załącznikiem klasa ta m.in. obejmuje: zakładanie niewytworzonych we własnym zakresie drzwi, okien oraz ościeżnic drzwiowych i okiennych, kuchni do zabudowy, klatek schodowych, wyposażenia sklepów itp. wykonanych z drewna lub innych materiałów. W świetle przepisów wspólnotowych wymiana okien traktowana jest zatem jako zamówienie na roboty budowlane". Z powyższego wynika zatem, iż wymiana stolarki okiennej stanowi zamówienie na roboty budowlane. Skoro tak, to tradycyjnie już przyjmuje się, że zakres zamówienia związany jest z obiektem budowlanym (w którym wymiana owa ma nastąpić). Zamawiający będzie mógł zatem udzielić zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące pojedynczego obiektu - budynku komunalnego - mając oczywiście na uwadze rozważane na początku odpowiedzi kwestie.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)