Ministerstwo proponuje zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska w części poświęconej ochronie przed hałasem. Zmianie uległaby kwestia stosowanych wskaźników podczas projektowania inwestycji tzn. przejście z tzw. wskaźników krótkoterminowych LAeqD i LAeqN na wskaźniki długoterminowe LDWN i LN, które do tej pory stosowane były m.in. w trakcie sporządzania map akustycznych czy programów ochrony środowiska przed hałasem. Rozwiązanie to spowoduje możliwość porównywania zapisów projektów inwestycji z zapisami dokumentów strategicznych, jak np. mapy akustyczne oraz ułatwi weryfikację realizacji tych zapisów. Ponadto, takie działanie ułatwi tworzenie spójnej strategii ochrony przed hałasem.


Kolejnym ważnym krokiem jest konieczność doprecyzowania przepisów odnoszących się do określenia terenów, dla których ochrona przed hałasem jest niezbędna oraz od kiedy tę ochronę należy stosować.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Środowisko>>>