Pakiet Urząd i Obywatele
Artykuł pochodzi z Pakietu Urząd i Obywatele
Pakiet dostępny jest w programie LEX Omega Administracja Samorządowa.
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne, pytania i odpowiedzi.


Wydałem postanowienie o sprostowaniu decyzji na podstawie art. 113 KPA. Strona odebrała już to postanowienie. W tej chwili najprawdopodobniej powinienem wysłać odpis postanowienia również do organu, który otrzymał odpis decyzji.

Czy umieszcza się na postanowieniu jakąś informację o ostateczności postanowienia? Jak formalnie to zrobić?


Odpowiedź

Postanowienie o sprostowaniu decyzji, która na mocy przepisów szczególnych ma być przez organ ją wydający przekazana innemu organowi, powinno podlegać przekazaniu temu organowi w trybie i na zasadach, jakie obowiązują w odniesieniu do decyzji.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.

Postanowienie wydane w tym trybie dokonuje rektyfikacji decyzji, co sprawia, że w obrocie prawnym funkcjonuje decyzja w pierwotnym brzmieniu wraz z postanowieniem o jej sprostowaniu. Oznacza to, że każde postanowienie wydane na podstawie art. 113 K.p.a. powinno zostać doręczone stronom postępowania, tak jak decyzja, której ono dotyczy.

W przypadku, gdy w odniesieniu do jakiejś decyzji wprowadzone zostały szczególne wymogi proceduralne – tak jak np. w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2016 poz. 10), który to przepis zobowiązuje kierownika urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcę, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, do przesyłania jej, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa wnioskodawcy, a jeżeli zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci, również do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akty urodzenia dzieci – to postanowienie o sprostowaniu decyzji podlega tym wymogom tak samo, jak decyzja której postanowienie dotyczy.

Wobec powyższego nie istnieje generalna zasada, która zobowiązywałaby do zamieszczania na postanowieniu o sprostowaniu decyzji – wysyłanym do innego organu na mocy przepisu szczególnego – informacji o jego ostateczności. W przypadku postanowień o sprostowaniu decyzji o zmianie imienia lub nazwiska, obowiązek zamieszczenia informacji o ostateczności postanowienia istniałby wyłącznie wtedy, gdyby został on wprowadzony w odniesieniu do samej decyzji.

To samo dotyczy obowiązku oznaczenia waloru ostateczności postanowienia w systemie teleinformatycznym. Jako, że – zgodnie z § 35 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225, z późn. zm.) – decyzję o zmianie imienia lub nazwiska przekazuje się w rejestrze stanu cywilnego do właściwych kierowników urzędów stanu cywilnego jako odwzorowanie cyfrowe, a jeżeli decyzja została wydana w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przekazuje się ją w tej formie, brak jest konieczności zamieszczania na postanowieniu klauzuli ostateczności.

Pakiet Urząd i Obywatele
Artykuł pochodzi z Pakietu Urząd i Obywatele
Pakiet dostępny jest w programie LEX Omega Administracja Samorządowa.
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne, pytania i odpowiedzi.