Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

Jakie postępowanie należy wszcząć w celu wyeliminowania problemu nieczystości na drodze gminnej pochodzących z szamba osoby fizycznej?


Jak należy postąpić w przypadku, gdy po drodze gminnej wąską strużką leją się nieczystości najprawdopodobniej z szamba osoby fizycznej? Jakie postępowanie należy wszcząć w celu wyeliminowania problemu?

Odpowiedź:

W mojej ocenie istotne w tym przypadku są przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) – dalej u.u.c.p.g. Skoro ścieki te są gromadzone przez osobę fizyczną w zbiorniku bezodpływowym znajdującym się na jej terenie, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b u.u.c.p.g. osoba ta powinna zapewnić okresowe usuwanie tych ścieków na wyznaczoną przez gminę stację zlewną, czyli korzystać z usług specjalistycznego taboru asenizacyjnego.


Stosownie do art. 6 ust. 1 u.u.c.p.g. realizacja omawianego obowiązku powinna zostać udokumentowana poprzez okazanie stosownej umowy oraz dowodów płatności za te usługi.


Organami, które w myśl art. 9u u.u.c.p.g. sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania ww. przepisów, są: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, przy czym należy podkreślić, że stosownie do ww. regulacji, kontrola ta jest prowadzona również przy zastosowaniu przepisów art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – dalej p.o.ś.


Co istotne, organy te w trybie art. 9v u.u.c.p.g. mogą wystąpić z wnioskiem do właściwego komendanta policji o pomoc, np. do przeprowadzenia czynności kontrolnych. Jeżeli kontrola ta wykaże, że właściciel danej posesji nie dysponuje stosownymi dowodami w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 3b u.u.c.p.g., to istnieje duże prawdopodobieństwo, że jego szambo jest nieszczelne czy też przepełnione.


Należy podkreślić, że za niewykonywanie obowiązków określonych w art. 5 u.u.c.p.g. grozi kara aresztu, o czym stanowi art. 10 u.u.c.p.g. Osoba, która niedopełnia ww. obowiązków, może być przymuszona do jego wykonania poprzez kilkukrotne nakładanie grzywny.


Egzekucję prowadzi się w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). Organ może także skierować sprawę do sądu grodzkiego, który może wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł jako karę oddzielną w wyniku przeprowadzonego postępowania stwierdzającego winę właściciela posesji - art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 482).


W tego rodzaju nieprawidłowościach mogą mieć także zastosowanie instrumenty o charakterze odpowiedzialności administracyjnej przewidziane m.in. w art. 363 p.o.ś. Zgodnie z tym przepisem wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia takiego oddziaływania. Zatem jeżeli na skutek zachowań osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) doszło np. do zanieczyszczenia ziemi, organ wykonawczy gminy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, będzie zobowiązany do wydania tego rodzaju decyzji.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.