Po dwóch latach od wejścia w życie nowych przepisów osoby zatrudnione w domach dziecka na podstawie Karty nauczyciela staną się pracownikami samorządowymi.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kończy konsultacje nad projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Większość uwzględnionych w projekcie zmian dotyczy doprecyzowania poszczególnych przepisów, m.in. sposobu zatrudniania wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych czy dostępu asystenta rodzinnego do informacji, np. dokumentacji medycznej. Resort pracy mimo sprzeciwu ze strony samorządów nie wycofuje się z przekazania z powiatów do gmin zadań związanych z organizacją i finansowaniem rodzin zastępczych spokrewnionych. Ministerstwo Finansów wskazuje, że określone przez resort pracy skutki finansowe ustawy związane z przeniesieniem tych kompetencji będą wyższe o prawie 300 mln zł. Na finansowanie nowych zadań gminy mają otrzymywać wyższy udział w podziale pieniędzy z podatku dochodowego.

Źródło: Gazeta Prawna z dnia 24 czerwca 2010 r.