Młodzieżowe rady gminy mają charakter konsultacyjny. Są powoływane przez rady gmin, które jednocześnie muszą nadać im statut, w którym należy określić tryb wyboru członków rady i zasady jej działania. Z wnioskiem o powołanie takiej rady musi wystąpić „zainteresowane środowisko”. Tak stanowi art. 5b ustawy o samorządzie gminnym . Z wykładni tego przepisu można wywnioskować, że celem powołania młodzieżowej rady gminy jest wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród mieszkańców gminy.

Senat RP, korzystając z prawa inicjatywy ustawodawczej, złożył projekt ustawy zmieniającej ustawy o samorządzie gminnym w zakresie art. 5b (numer druku sejmowego: 2112). Projekt ma na celu rozszerzenie możliwości ustanawiania ciał konsultacyjnych, podobnych do młodzieżowych rad gmin, o gminne rady seniorów. Uzasadnieniem takiego rozwiązania jest ciągły wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie. Jak można znaleźć w uzasadnieniu projektu wymaga to „znalezienia najlepszych sposobów wykorzystania potencjału wiedzy, doświadczenia i energii seniorów”. I dalej: „Nic bowiem nie zapewni lepiej realizacji aspiracji i praw osób starszych jak partycypacja w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą”.

Według wnioskodawców, gminne rady seniorów będą dobrym sposobem na aktywizację obywatelską osób starszych, która jest słabo rozwinięta w Polsce, na poziomie dużo niższym niż w krajach europy zachodniej.

Projekt czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Został skierowany do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.


Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)