Mieszkańcy wsi i miasteczek otrzymają łatwiejszy dostęp do Internetu dzięki obowiązkowemu przystosowaniu nowych budynków do okablowania i udostępnieniu infrastruktury przesyłowej inwestorom telekomunikacyjnym.

Już od 17 lipca gminy będą mogły podejmować działalność telekomunikacyjną, a przy budowie i przebudowie dróg publicznych obowiązkowo będą lokalizować kanały technologiczne w pasie drogowym. Takie możliwości daje wchodząca w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która ma przyspieszyć rozwój szybkiego Internetu w Polsce. Samorząd terytorialny, główny beneficjent unijnych środków, ma teraz szansę na wykorzystanie 1,6 mld euro przysługujących jej z funduszy europejskich na budowę sieci szerokopasmowych i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Jednym z najważniejszych uregulowań jest wprowadzenie wprost możliwości realizowania przez jednostki samorządu terytorialnego działalności telekomunikacyjnej, w ramach zadań własnych. Działalność samorządu na lokalnym rynku nie może jednak zakłócać konkurencji. Przepisy wprowadzają też znaczne ułatwienia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W planach zagospodarowania przestrzennego gminy nie będą mogły zakazywać inwestycji telekomunikacyjnych bez podania przyczyny. Taki zakaz będzie musiał być uzasadniony konkretnymi przepisami, np. z zakresu ochrony zdrowia czy ochrony środowiska.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna, 16 lipca 2010 r