Sejmowa komisja ,,Przyjazne Państwo” przedstawiła propozycję zmian ustawy Prawo budowlane, na mocy których gmina będzie mogła wydawać pozwolenia na budowę.

Według projektu zmianie ulec miałby art. 82a Prawa budowlanego . Nowe brzmienie tego przepisu upoważniałoby starostę do powierzenia wójtom gmin, wchodzących w skład właściwego powiatu, prowadzenie spraw zarezerwowanych dla organu administracji architektoniczno-budowlanej. Pozwolenia na budowę, czyli imienne decyzje administracyjne, także wchodziłyby w zakres kompetencji, które będzie można delegować do wykonywania gminom.

Z tego upoważnienia wyłączone byłyby natomiast sprawy, w których inwestorem jest gmina, komunalna osoba prawna lub inna komunalna jednostka organizacyjna.

Proponowane zmiany dyktowane są chęcią ograniczenia formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jak twierdzą projektodawcy, nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że wprowadzenie nowej regulacji w znaczny sposób ułatwi mieszkańcom kontakt z administracją. Obecnie, aby uzyskać pozwolenie na budowę, trzeba się udać do najbliższego starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu) lub w niektórych przypadkach do właściwego wojewody. Zdaniem autorów projektu z pewnością jest to bariera dla mieszkańców mniejszych miejscowości.

Znaczącym sygnałem jest również fakt, iż rząd w oficjalnym stanowisku pochlebnie wypowiedział się o komisyjnych poprawkach. Biorąc pod uwagę ten pozytywny prognostyk, wprowadzenie w życie proponowanych regulacji jest całkiem realne.

Z drugiej strony, nie możemy zapominać, że już kilka lat temu podobne rozwiązania były praktykowane. Jednak Najwyższa Izba Kontroli dopatrzyła się wtedy wielu nieprawidłowości w wydawaniu pozwoleń przez gminy.

Źródło: Gazeta Prawna

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)