PYTANIE Z SERWISU LEX ADMINISTRACJA:

Za każdą godzinę korzystania przez ucznia w przedszkolach publicznych z nauczania, wychowania i opieki w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie, ustalona jest opłata w wysokości 1 zł. Opłatę o której mowa, zgodnie z uchwałą rady gminy wnosi się z góry do dnia 25 każdego miesiąca.

Czy od tej opłaty nie uiszczonej w terminie należne są odsetki?

Czy odsetki należne są również od opłat za wyżywienie w przedszkolach uiszczone po terminie płatności?

ODPOWIEDŹ:

Odsetki jak od zaległości podatkowych

Za opóźnienie z zapłatą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za żywienie dziecka w przedszkolu gminnym, gmina powinna naliczać wobec rodzica dziecka odsetki, jak od zaległości podatkowych regulowane przepisem art. 53 i nast. ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 52 ust. 15 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych i art. 67 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych.
 


W art. 52 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - dalej u.f.z.o. - uregulowano kwestie prawne związane z opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego, określaną i pobieraną od rodzica ucznia uczęszczającego do prowadzonych przez gminę placówek wychowania przedszkolnego (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych i prowadzonych przez gminę innych formach wychowania przedszkolnego).

Przepisy o odsetkach powinny być odpowiednio stosowane

W art. 52 ust. 15 u.f.z.o. postanowiono, że do opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i do opłaty za żywienie dziecka w prowadzonej przez gminę placówki wychowania przedszkolnego, stosuje się przepisy dotyczące niepodatkowych należności o charakterze publicznoprawnym, zaliczając je do takich dochodów w rozumieniu art. 60 pkt 7 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Kwestie prawne dotyczące tego rodzaju dochodów niepodatkowych regulują ogólnie przepisy art. 60-67 u.f.p.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 u.f.p., do należności tych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. W art. 53 i nast. o.p. zawarto regulację przewidującą tam przewidziane odsetki naliczane od zaległości podatkowych. Odpowiednie zastosowanie przepisów o odsetkach, jak od zaległości podatkowych do opłat z art. 52 ust. 15 u.f.z.o. i art. 60 pkt 7 u.f.p. oznacza, że w przypadku opóźnienia rodzica z zapłatą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłaty za żywienie gmina powinna naliczać tego rodzaju odsetki.

Nieustalenie należności z takich odsetek, jak i ich niedochodzenie od rodzica dziecka wyczerpuje znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Czytaj też: MEN: nauka w publicznych przedszkolach jest bezpłatna