Pytanie:
Czy gmina musi bezpośrednio od mieszkańców odbierać odpady zielone? Czy właściciel gospodarstwa może te odpady przekazać do PSZOK, a następnie gmina przekazałaby je do RIPOK?

Odpowiedź:

Co do zasady, gmina musi zapewnić odbiór każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych, każdej ilości odpadów zielonych w terminach wyznaczonych do ich odbioru (a także selektywnie zebranych odpadów komunalnych innych niż zielone), zgodnie z art. 6r ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- dalej u.u.c.p.g., z zastrzeżeniem postanowień art. 6r ust. 3a i ust. 3b w związku z art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g.

Oznacza to, że w przypadku gdy gmina ustali limity przyjmowanych odpadów zielonych albo określoną częstotliwość odbioru tych odpadów (np. w okresie letnim), zgodnie z art. 6r ust. 3b u.u.c.p.g., to wtedy musi zapewnić, aby odpady te były przyjmowane do PSZOK albo w innym wyznaczonym miejscu. Wtedy PSZOK (o ile gmina ustaliła w uchwale, że odpady zielone będą przyjmowane w PSZOK) albo podmiot prowadzący inne miejsce wyznaczone do przyjmowania odpadów selektywnie zebranych (w tym zielonych) przekaże te odpady do RIPOK. Natomiast gmina nie może ustalić, że odpady zielone będą przyjmowane wyłącznie w PSZOK lub innym wyznaczonym miejscu.

Uzasadnienie:
Co do zasady, gmina musi zapewnić odbiór wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, przy czym może ona ustalić w uchwale wydanej na podstawie art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g. limity odpadów selektywnie zebranych, zgodnie z art. 6r ust. 3a u.u.c.p.g. Z tego przepisu wynika, że limity mogą być określone m.in. dla wytworzonych odpadów zielonych. Zatem przedsiębiorca odbierający odpady może odmówić odebrania większej ilości ww. odpadów, niż wynika to z uchwały wprowadzającej limit. Wtedy właściciel nieruchomości musi je zawieźć na własny koszt do PSZOK albo do innego miejsca wyznaczonego przez gminę (które nie jest PSZOK, ale przyjmuje np. odpady zielone). Z treści art. 6r ust. 3a u.u.c.p.g. wynika, że o ile gmina może określić limity przyjmowanych odpadów zielonych, o tyle nie może ustalić w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 u.u.c.p.g., że właściciele nieruchomości wytwarzający odpady zielone mają obowiązek dostarczenia ich na własny koszt do PSZOK lub innego wyznaczonego miejsca. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami