Pytanie:
Gmina najmuje lokale mieszkalne jako komunalne od spółdzielni mieszkaniowej i opłaca czynsz wg stawek spółdzielni. Dla lokali mieszkalnych wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego gmina posiada ustalone stawki najmu. Czy gmina powinna pobierać czynsz wg stawek spółdzielni mieszkaniowej czy wg stawek ustalonych przez organ gminy?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem art. 20 ust. 2b u.o.p.l. czynsz, jaki opłacają podnajemcy w lokalach podnajmowanych od gminy, co do zasady powinien odpowiadać wysokości czynszu, do jakiego zobowiązana jest gmina. W uzasadnionych przypadkach czynsz ten może być jednakże niższy. Wówczas winien być on ustalony według reguł z art. 7 u.o.p.l.

Uzasadnienie:
W myśl art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – dalej u.o.p.l., gmina, w celu wykonywania zadań dotyczących zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej może wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód. Jak stanowi natomiast ust. 2b powołanego przepisu, od podnajemców, o których mowa w ust. 2a, gmina może pobierać czynsz niższy niż ten, który sama opłaca właścicielowi lokalu.

Ustawodawca wymaga więc, by lokale wynajmowane przez gminę były podnajmowane osobom o niskich dochodach. Czynsz, jaki opłacają podnajemcy w tych lokalach, co do zasady powinien odpowiadać wysokości czynszu, do jakiego zobowiązana jest gmina. Natomiast w uzasadnionych przypadkach czynsz ten może być niższy. W komentarzach wskazuje się, że obniżki czynszu, które płaci właścicielowi gmina-najemca, powinny być ustalane według reguł określonych w art. 7 u.o.p.l., na wniosek zainteresowanego podnajemcy – por. Magdalena Olczyk, Komentarz do zmiany art. 20 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, stan prawny: 1 maja 2005 r., publ. Lex. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami