Głosowanie korespondencyjne to taki sposób udziału w wyborach, kiedy wyborca na swój wniosek otrzymuje przed dniem głosowania tzw. pakiet wyborczy. Znajduje się w nim karta do głosowania, po wypełnieniu której przekazuje się materiały w określonym terminie na adres właściwego organu wyborczego. Przekazywanie pakietu wyborczego odbywa się najczęściej za pośrednictwem poczty.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Komisarz musi je przekazać właściwemu urzędnikowi wyborczemu.

Styczniowa zmiana Kodeksu wyborczego ograniczyła możliwość głosowania korespondencyjnego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

 


Nakładki do głosowania

Wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania w II turze.

Nowelizacja zmieniła organ, któremu wyborca ma zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Dotychczas był to wójt, obecnie – komisarz wyborczy, który przekazuje wniosek urzędnikowi wyborczemu. Jeżeli zgłoszenie zamiaru  nie spełnia wymogów, urzędnik wyborczy wzywa wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 1 dnia od dnia doręczenia wezwania.

Czytaj też:  Obecność osób trzecich podczas głosowania ma zapobiec fałszowaniu wyborów
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje pakiet wyborczy nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy doręcza się wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru. Jeżeli odbierający nie może potwierdzić odbioru, osoba doręczająca pakiet wyborczy sama stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.

Pakiet wyborczy

W skład pakietu wyborczego wchodzi koperta zwrotna, opieczętowane pieczęcią obwodowej komisji wyborczej karty (lub karta) do głosowania, koperta na karty (kartę) do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także – o ile wyborca tego zażądał – nakładka lub nakładki na kartę lub karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a.

Koperty na kartę do głosowania wyjęte z kopert zwrotnych dostarczonych do obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie wrzucane są do urny wyborczej.

Zobacz też komentarz praktyczny: Głosowanie korespondencyjne – zadania urzędników wyborczych