Powiat w 2006 r. zrealizował zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku na potrzeby Wydziału Geodezji". Inwestycja ta realizowana była wyłącznie ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ponieważ wydział geodezji realizuje zadania tego funduszu. W 2008 r. Powiat będzie dokonywał przekazania budynku jednostce Skarbu Państwa (nie związanej z powiatem) i otrzyma zwrot poniesionych nakładów.

Czy nakłady te, będą przychodem funduszu celowego czy dochodem budżetu powiatu?

Zwrot poniesionych nakładów finansowych modernizowanego budynku stanowiącego majątek powiatu jest dochodem budżetowym powiatu.

Uzasadnienie

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, utworzony ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), jest państwowym funduszem celowym w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - dalej u.f.p.


Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym składa się z funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych.
Przychodami funduszu centralnego są:
• wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu centralnego,
• wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału,
• wpłaty z funduszy wojewódzkich i powiatowych w wysokości 10% ich wpływów,
• inne wpływy.

Wpłaty na fundusz centralny geodeta powiatowy przekazuje za pośrednictwem geodety wojewódzkiego.

Przychodami funduszy wojewódzkich są natomiast:
• wpływy ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobów wojewódzkich,
• wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów, przekazywane w okresach kwartalnych, w ciągu 30 dni od zakończenia kwartału,
• wpłaty z funduszy powiatowych w wysokości 10% ich wpływów, a także
• inne wpływy.

Fundusze wojewódzkie mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego.

Natomiast przychodami funduszy powiatowych są:
• wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,
• wpływy z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a także inne wpływy.

Fundusze powiatowe mogą być uzupełniane dotacją z funduszu centralnego i wojewódzkiego.

Środki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, są przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu.

Środkami finansowymi dysponują:
• Główny Geodeta Kraju - w zakresie funduszu centralnego,
• marszałkowie województw - w zakresie funduszy wojewódzkich,
• starostowie - w zakresie funduszy powiatowych.


Marszałkowie województw jak i starostowie zobowiązani są do przedstawienia właściwym sejmikom lub radom powiatów do zatwierdzenia coroczne projekty planów finansowych oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania funduszami.

Środki funduszy centralnego, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym. Środki tych funduszy niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Oznacza to, iż wojewódzkie i powiatowe Fundusze Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym nie są funduszami jednostek samorządu terytorialnego mimo, że środki funduszu wojewódzkiego i powiatowego są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym, a starostowie i marszałkowie województw przedstawiają do zatwierdzenia właściwym organom stanowiącym coroczne projekty planów oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania tymi funduszami.


Zgodnie z art. 29 u.f.p. funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań.

Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz.

Do funduszy celowych nie zalicza się:
• ustawowo tworzonych rachunków bankowych, których ustawa tworząca nie określiła jako fundusz celowy,
• funduszy, których jedynym źródłem przychodów, z wyłączeniem odsetek od rachunku bankowego i darowizn, jest dotacja z budżetu.
Fundusz celowy, który realizuje zadania wyodrębnione z budżetu:
• państwa - jest państwowym funduszem celowym;
• gminy, powiatu lub województwa - jest gminnym, powiatowym lub wojewódzkim funduszem celowym.


Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy, a wydatki funduszu celowego mogą być dokonywane tylko w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich.

Fundusze celowe mogą zaciągać kredyty i pożyczki, o ile ustawa tworząca fundusz tak stanowi.

Minister nadzorujący państwowy fundusz celowy lub dysponujący nim, w porozumieniu z Ministrem Finansów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki finansowej państwowego funduszu celowego w zakresie nieuregulowanym ustawą tworzącą fundusz, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy i ustawy tworzącej fundusz.

Ustawa budżetowa może określać inne, niż ustawa tworząca fundusz, przeznaczenie środków funduszu celowego, o ile nie otrzymuje on dotacji z budżetu państwa.

W planie finansowym funduszu ujmuje się wydatki na cel wskazany w ustawie budżetowej.

W przypadku niewykorzystania otrzymanych środków do końca roku budżetowego jednostka realizująca cel wskazany w ustawie budżetowej zwraca pozostałe środki w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego na rachunek funduszu celowego i informuje o tym Ministra Finansów, dysponenta części budżetowej nadzorującego jednostkę i dysponenta części budżetowej sprawującego nadzór nad funduszem.


Dochody powiatu określa ustawa z dnia z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539) - dalej u.d.j.s.t. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
• dochody własne, w tym udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych
• subwencja ogólna,
• dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
• inne środki określone w odrębnych przepisach.

Źródłami dochodów własnych powiatu są (art. 5 u.d.j.s.t.):
• wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów,
• dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,
• dochody z majątku powiatu,
• spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,
• dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
• 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
• odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
• odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,
• odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
• dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
• inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.


Wydaje się, iż zwrot poniesionych nakładów na modernizowanym budynku stanowiącym majątek powiatu jest dochodem budżetowym powiatu. Gdyby umowa (porozumienie) z Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawierało klauzulę, iż w przypadku przekazania budynku innym jednostkom (podmiotom gospodarczym) to koszty poczynionych nakładów podlegają zwrotowi na rzecz podmiotu finansującego zadanie to tylko w tym przypadku zwrot nakładu stanowi przychód funduszu celowego.