Czy można posłużyć się formą regulaminu i kto będzie decydował o przyznaniu dofinansowania?

Czy będą wydane przepisy wykonawcze?Odpowiedź

Finansowanie zadań ochrony środowiska odbywa się na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - dalej u.w.u.f.p., które weszły w życie, podobnie jak ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) w dniu 1 stycznia 2010 r.

Natomiast trudno odpowiedzieć wprost na pytanie, w jakiej formie i kto będzie decydował o przyznaniu dofinansowania. Tę kwestię mogłaby rozstrzygnąć uchwała rady gminy lub rada powiatu, określając w uchwale budżetowej cele i zadania na dany rok budżetowy, chociaż brak ku temu podstawy prawnej. Z noweli do Prawa ochrony środowiska , wynika, tylko tyle, że dysponentami środków wpływających z tytułu opłat i kar (przeznaczonych na ochronę środowiska) będą wójtowie i starostowie. Prawdopodobnie zasady rozdzielania środków będą określone w zarządzeniach wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Na razie Minister Środowiska nie planuje wydania aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska w odniesieniu do zadań, jakie będą realizowane po włączeniu środków byłych funduszy do budżetów gmin i powiatów.

Uzasadnienie

Finansowanie zadań odbywać się będzie w formie dotacji, z tym, że z kręgu beneficjentów wyłączone są osoby fizyczne. Z tej formy dofinansowania korzystać będą wyłącznie samorządowe zakłady budżetowe realizujące zadania gmin i powiatów związane z ochroną środowiska (np. przedsiębiorstwo gminne otrzyma dotację na zrealizowanie konkretnego zadania) oraz zakłady opieki zdrowotnej, czyli de facto zadania te będą wprost finansowane z budżetu. Kwoty i zakres dotacji określać ma uchwała budżetowa.

Regulacje ustawy o finansach publicznych wykluczają dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez osoby fizyczne z budżetu gminy lub powiatu. Natomiast jak będzie faktycznie wyglądało wykonywanie zadań, które do tej pory były finansowane z funduszy gminnych i powiatowych pokaże dopiero praktyka. Być może Ministerstwo Środowiska opublikuje wyjaśnienia odnośnie tej kwestii, o ile wątpliwości będą powtarzały się.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 150 ze zm.)