Kto będzie finansował działalność szkoły od 1 września 2010 do 31 grudnia 2010 r., skoro w dniu 30 września 2009 r. liczba uczniów w szkole będzie równa 0 i jako taka nie będzie mogła być zgłoszona w SIO, na podstawie którego nalicza się subwencję?

Moim zdaniem szkoła otrzymywać może dotację z budżetu gminy dopiero od stycznia 2011 r. po wcześniejszym zgłoszeniu liczby uczniów do dnia 30 września 2010 r.

Odpowiedź

Gimnazjum będzie otrzymywało dotację od 1 stycznia 2011 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty , dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Podana może być może liczba uczniów planowana, która później zostanie skorygowana zgodnie z rzeczywistą liczba uczniów w szkole.

W myśl art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W opisanej w pytaniu sytuacji stowarzyszenie jako organ prowadzący gimnazjum niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej będzie otrzymywać dotację z budżetu gminy od stycznia 2011 r.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)