Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2 marca 2022 r. zmienia przepisy w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

 

Rozporządzenie wydłuża termin realizacji zadań w ramach budowy lub modernizacji dróg lokalnych finansowanych z PROW. Wnioski o płatność końcową wynikającą z podpisanych umów będzie można składać do 30 czerwca 2025 roku. Nie zmienia się natomiast czas realizacji inwestycji. Wniosek o płatność końcową trzeba będzie złożyć nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku zadania realizowanego w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Na podstawie znowelizowanych przepisów zostaje zwiększony limit pomocy przypadającej na jednego beneficjenta z trzech do pięciu mln. zł. Pomoc nadal jest przyznawana w wysokości do 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj także: Ustawa o przedłużeniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podpisana przez prezydenta>>

 

Nowy sposób obliczania punktów

Rozporządzenie zmienia również sposób obliczania punktów decydujących o kolejności przysługiwania pomocy. Uwzględniany będzie dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem wskaźników opublikowanych przez ministra do spraw finansów publicznych. W przypadku:

  • dochodu na poziomie nie wyższym niż 50 proc. średniej wojewódzkiej przyznawane będą 3 punkty,
  • powyżej 50 proc średniej i nie więcej niż 75 proc. – 2 punkty,
  • powyżej 75 proc. i nie więcej niż 100 proc. średniej – 1 punkt. 

Dodatkowy punkt będzie przysługiwał także jeżeli średnia stopy bezrobocia w powiecie, na którego obszarze jest planowana inwestycja, w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze wniosków, była wyższa albo równa średniej wojewódzkiej stopie bezrobocia w tym okresie.

 

 

System naliczania punktów dla województw

Odrębne kryteria oraz system naliczania punktów zostały również ustalone dla poszczególnych województw. W przyznawaniu punktacji brane są pod uwagę m.in.: liczba kilometrów dróg utwardzonych na terenie gminy, rodzaj planowanej nawierzchni, połączenia z drogami wyższej kategorii czy zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmiana drogi gruntową na twardą, łączenie chodników i ścieżek rowerowych lub pieszo-rowerowych.

Do wypłaty środków finansowych przyznanych na podstawie umów o przyznaniu pomocy, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany terminu rozliczenia inwestycji.

Program budowa lub modernizacja dróg lokalnych wspiera inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Z dofinansowania mogą skorzystać gminy, powiaty lub ich związki. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą koszty budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych oraz koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji inwestycji.