Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów tworzy warunki do sprawnego funkcjonowania ewidencji miejscowości, ulic i adresów, w szczególności jej aktualizacji i udostępniania informacji w niej zawartych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tym usług sieciowych.

Projekt określa: szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji, a także wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego.

Bez udziału urzędnika będzie można pobrać zaświadczenia z rejestru i dokonać meldunku>>
 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w rozporządzeniu wprowadzone zostaną zmiany wynikające z noweli ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, doprecyzowujące przepisy dotyczące zasad nadawania numerów porządkowych. Ponadto uporządkowane mają być zasady tworzenia, aktualizacji i udostępniania ewidencji.

Projekt ma wprowadzić też nowoczesne metody prezentacji i udostępniania danych za pomocą usług sieciowych (zgodnych ze standardem WMS i WFS), co ma przełożyć się na możliwość udostępnienia danych w dowolnym portalu internetowym, który ma możliwość podłączenia takiej usługi.

Uproszczony zostanie również wzór wniosku o nadanie numeru porządkowego, rezygnując z konieczności dołączenia załącznika w przypadku składania wniosku dla jednego budynku.

- Proponowane rozwiązanie reguluje w sposób wystarczający wszystkie typowe sytuacje występujące w obszarze prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, mając na względzie jak najwyższy poziom jej informatyzacji – zaznaczono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie 31 lipca 2021 r.