Przedmiotowa kontrola została ujęta w planie kontroli ww. komisji i przyjęta uchwałą rady powiatu. Jaki może (lub powinien) być zakres powyższej kontroli?

Odpowiedź:

Moim zdaniem, komisja rewizyjna rady powiatu, nie posiada uprawnienia do przeprowadzenia kontroli starostwa powiatowego (a w zasadzie starosty) w odniesieniu do sprawdzenia, czy organ ten prawidłowo wykonuje powierzone mu zadania, jako reprezentant Skarbu Państwa. Natomiast komisja rewizyjna może skontrolować sposób organizacji wydziału zajmującego się nakładaniem obowiązków związanych z konserwacją urządzeń melioracji szczegółowych, nakładaniem obowiązku uiszczania opłat na podmioty korzystające z tych urządzeń., a także skontrolować, czy pracownicy działający z upoważnienia starosty w sposób prawidłowy wykonują powierzone im zadania (np. w zakresie stosowanych procedur).

Uzasadnienie:

Komisja rewizyjna rady powiatu może kontrolować sposób realizacji zadań własnych i zleconych powiatu w odniesieniu do gospodarki finansowej zarządu powiatu oraz jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie celowości, rzetelności i gospodarności, w celu wyjaśnienia mogących pojawić się niezgodności. Może ona ustalać przyczyny niezgodności zachodzących między rzeczywistym działaniem, a wyznaczeniami i sygnalizować jednostkom kompetentnym o dokonanych spostrzeżeniach. Przez gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego należy rozumieć wykonywanie czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych, których konsekwencją jest pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków.

Jednakże obowiązek nadzoru nad spółkami wodnymi (a to spółki wodne, które nie są jednostkami organizacyjnymi j.s.t., mają obowiązek utrzymywać urządzenia melioracyjne w należytym stanie) wynika z przepisów Prawa wodnego , a nie ustawy o samorządzie powiatowym , który ustala kompetencje organów tego samorządu, w tym komisji rewizyjnej. Rada powiatu nie może więc dowolnie ustalać przedmiotu i zakresu kontroli, jeśli nie wynika to z ustawy o samorządzie powiatowym . Kontrola starosty działającego w danym momencie, jako reprezentanta Skarbu Państwa, byłaby więc przekroczeniem upoważnienia ustawowego.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)