Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.


W jaki sposób przyjąć do szkoły (oddziału zerowego) ucznia z zagranicy?

Jest ono obywatelem polskim, obecnie pobiera naukę w szkole angielskiej w klasie pierwszej.

Ma 6 lat. Rodzice wracają do Polski po 5 -letnim pobycie za granicą w kwietniu 2015 r. (dziecko nie ukończy tam szkoły).

Jakie dokumenty muszą przygotować rodzice, czy muszą one być przetłumaczone, przez tłumacza przysięgłego?

Czy dziecko w roku szkolnym 2015/2016 będzie mogło podjąć naukę w klasie pierwszej?

Odpowiedź

Dziecko powracające z zagranicy przyjmowane jest do klasy I szkoły podstawowej na takich samych zasadach jak dziecko mieszkające w Polsce. Dziecko jest przyjmowane na podstawie zgłoszenia rodziców do szkoły obwodowej, natomiast do innej szkoły podstawowej w procesie rekrutacji. Rodzice nie dostarczają żadnych dodatkowych dokumentów z innego kraju. Również w przypadku przyjmowania w trakcie roku szkolnego do klasy I szkoły podstawowej dziecka powracającego z zagranicy, nie są wymagane dodatkowe dokumenty.

Uzasadnienie

Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia - dalej r.w.t.p.u., uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do klasy I szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, na podstawie zgłoszenia rodziców zgodnie z art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – dalej u.s.o. Jeśli dziecko w 2015 r. skończyło lub skończy 6 lat, to od 1 września 2015 r. będzie realizowało obowiązek szkolny i jest przyjmowane do kl. I szkoły obwodowej z urzędu, natomiast do innej szkoły podstawowej w procesie rekrutacji.

Do przyjęcia do kl. I nie są wymagane żadne dokumenty potwierdzające wcześniejsze uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, w tym także odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Jeśli rodzice wracają do Polski w kwietniu, to dziecko będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym zgodnie z § 3 ust. 2 r.w.t.p.u. Również w tym wypadku rodzice nie muszą dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających uczęszczanie dziecka do przedszkola, czy szkoły w innym kraju.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.