Pytanie:
Jakie nagrody przysługują dyrektorowi instytucji kultury należącej do gminy? Na podstawie jakich przepisów mogą zostać przyznanej?

Odpowiedź:

Dyrektorowi instytucji kultury w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 254) – dalej u.w.o.k. przyznać można jedynie nagrodę roczną oraz nagrodę jubileuszową.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 ust. 3 u.w.o.k. jedynym świadczeniem o charakterze premiowym, jakie można przyznać dyrektorowi instytucji kultury jest nagroda roczna. Nagrodę tę przyznaje się w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań kierowniczych, właściwy organ organizatora instytucji kultury (art. 10 ust. 1 u.w.o.k.) – w przypadku gminy będzie to wójt (gminy miejskiej – burmistrz lub prezydent miasta) chyba, że co innego wynika ze statutu instytucji kultury.

Ponadto dyrektorowi instytucji kultury przysługiwać mogą świadczenia dodatkowe (art. 5 ust. 2 u.w.o.k.), do których zalicza się też nagroda jubileuszowa przyznawane nie częściej niż co 5 lat, w wysokości do 25% wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach - § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139), przy czym zapis o nagrodzie jubileuszowej musi znajdować się w warunkach wynagradzania określonych w akcie powołania lub umowie o pracę, jako, że jest to świadczenie pieniężne ze stosunku pracy.

Wprawdzie SN w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r., II PK 43/13, LEX nr 1375184; wskazał, że nagroda jubileuszowa, ma charakter wynagrodzeniowy i nie jest składnikiem wynagrodzenia miesięcznego, to jednak tylko kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nie może ona przysługiwać ze względu na ograniczenie wynikające z przepisu art. 5 ust. 1 u.w.o.k., wykluczające przyznawanie kierownikom SPZOZ świadczeń dodatkowych. W przypadku kierowników instytucji kultury takie ograniczenie nie występuje, więc nagrody jako świadczenia dodatkowe mogą być wypłacane.

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami