W dniu 20 października 2010 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970). Zgodnie z komunikatem średnia cena drewna wyniosła 154,65 zł za 1m3. W stosunku do ubiegłego roku cenę podniesiono o 18,11 zł.
 
Powyższy wskaźnik niezbędny jest do ustalenia przez organ podatkowy – wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta – wysokości podatku leśnego za dany rok podatkowy. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Do ceny tej nie wlicza się jednak kwoty podatku od towarów i usług. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%. Ponadto rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Przydatne materiały:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r. (M.P. Nr 78, poz. 970).