Środki te pochodzą przede wszystkim z następujących funduszy unijnych: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS) oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (obejmujący regiony takie jak Wielkopolska Wschodnia, Górny Śląsk, region wałbrzyski, Małopolska Zachodnia i region Bełchatowa) (FST).

 Można sfinansować do 85 proc. kosztów

Projekty finansowane w ramach nowej perspektywy Funduszy Europejskich, w zależności od regionu, mogą być dofinansowane na poziomie od 50 do 85 proc. kosztów kwalifikowalnych. Co ważne, czas na realizację projektów jest wyznaczony zgodnie z zasadą n+2, odnoszącą się do okresu programowania Unii Europejskiej. Oznacza to, że beneficjenci mają dodatkowe dwa lata na realizację i rozliczanie projektów po 2027 roku, ale jest to o rok mniej niż w poprzedniej perspektywie dlatego warto rozważyć składanie wniosków jak najszybciej.

Wartość projektów rozliczanych ryczałtowo wynosi 200 000 euro. Finansowanie projektów opiera się na połączeniu środków z funduszy europejskich (w zakresie od 50 do 85 proc.), publicznych środków krajowych oraz wkładu własnego, które łącznie tworzą 100 proc. źródeł finansowania. Wkład własny może przyjąć formę pieniężną lub niepieniężną, co oznacza, że może być to wkład beneficjenta przeznaczany na pokrycie kwalifikowalnych wydatków, który nie zostaje beneficjentowi przekazany w formie dofinansowania. Wkład niepieniężny obejmuje: udostępnienie na rzecz projektu nieruchomości, urządzeń, materiałów, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy ze składników majątku beneficjenta lub innych podmiotów.

Konkursy przed nami

W ramach obecnej perspektywy 2021-2027 niektóre projekty oświatowe zostały już sfinansowane. W dziedzinie edukacji przedszkolnej odbyło się 11 konkursów w 10 województwach, na które przeznaczono łącznie 320 mln zł na edukację najmłodszych. Szkoły ogólne otrzymały wsparcie z 9 konkursów w 7 województwach, na co przeznaczono do tej pory 584 mln zł, natomiast dla szkół zawodowych odbyło się 6 konkursów, które wsparły tego rodzaju placówki kwotą 252 mln zł w 5 województwach.

Przed nami więcej. Dla edukacji przedszkolnej przygotowano 10 kolejnych konkursów do zrealizowania w 4 województwach na łączną sumę 178 mln zł. Szkoły ogólne zostaną dofinansowane w ramach jeszcze 32 konkursów, które obejmą 13 województw, z pulą środków wynoszącą 1.115 mln zł. Dla szkół zawodowych przygotowano aż 36 kolejnych konkursów, które odbędą się w 13 województwach i dostaną największą alokację – 1.626 mln zł.

Na co można przeznaczać te środki? Możliwości są szerokie. Co istotne, konkursy te zaplanowane są głównie z Europejskiego Funduszu Społecznego + dlatego uwzględniają koszty zarządzania projektem, które mogą zostać sfinansowane z unijnych dotacji.

Zarządzanie projektem to skomplikowane zadanie, które obejmuje wiele etapów. W jego zakres wchodzą takie działania jak przygotowanie dokumentacji rekrutacji uczestników, weryfikacja dokumentacji uczestników, nadzór nad wdrożeniem zadań w ramach projektu, przygotowywanie wniosków o płatność, korespondencja z Instytucją Pośredniczącą, opracowywanie zmian do projektu i wiele innych.

 

Wyjazdy edukacyjne, kursy i szkolenia

W dziedzinie edukacji przedszkolnej można finansować utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i w tym koszty remontów i adaptacji pomieszczeń, budowę i wyposażenie placów zabaw, zakup i montaż wyposażenia czy materiałów dydaktycznych. Po zakończeniu inwestycji, beneficjenci mogą otrzymać finansowanie na bieżące funkcjonowanie. Ponadto w części konkursów jako element dodatkowy, a w części jako osobny samodzielny typ projektu są możliwe do realizacji wyjazdy edukacyjne, zajęcia dodatkowe, kursy, szkolenia i studia dla nauczycieli, warsztaty oraz szkolenia dla rodziców, a nawet dowóz dzieci w uzasadnionych przypadkach.

Środki przeznaczone na kształcenie ogólne mogą być wykorzystane na zakup wyposażenia podnoszącego jakość kształcenia oraz finansowanie działań takich jak usługi szkoleniowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo edukacyjno-zawodowe czy zwiększenie kompetencji kadr. Środki te mogą także służyć dostosowaniu szkół do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Kształcenie zawodowe jest natomiast dofinansowywane w zakresie płatnych staży, zajęć podnoszących kompetencje kluczowe, tworzenia klas patronackich, współpracy z pracodawcami i ich otoczeniem oraz zajęć związanych z technologią informacyjno-komunikacyjną, sztuczną inteligencją i innymi rozwiązaniami cyfrowymi.

Informacji o dostępnych dofinansowaniach, warto poszukiwać wchodząc na stronę Portalu Funduszy Europejskich lub skorzystać z Mapy Dotacji Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Dzięki tym źródłom można znaleźć konkretne informacje o dostępnych środkach i konkursach, które mogą wesprzeć projekty edukacyjne i oświatowe.

Autor Robert Sobkowiak, jest dyrektorem Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.