Dla samych zainteresowanych zatrudnieniem stanowi możliwość zgłoszenia swojej kandydatury oraz jej prawidłowego rozpatrzenia, a w wypadku spełnienia kryteriów uzyskania umowy o pracę. Z punktu widzenia podmiotu zatrudniającego otwarty konkurs jest okazją do pozyskania najbardziej wartościowych pracowników. Wreszcie biorąc pod uwagę interes publiczny konkurencyjny i otwarty nabór ma zapobiegać nieprawidłowościom w zatrudnianiu urzędników (ryzyko zachowań korupcyjnych, nepotyzmu itp.). Jawność ta nie oznacza jednak, że wszystkie informacje jakie kandydaci przedstawiają podczas rekrutacji podlegają upublicznieniu. W szczególności dotyczy to życiorysów – czyli curriculum vitae, listu motywacyjnego albo świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia.

W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego regulacja prawna zawarta jest w fundamentalnej ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej: ustawa o dostępie do informacji) oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458). Artykuł 6 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy o dostępie do informacji stanowi, że udostępnianiu podlega informacja publiczna o „naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie określonym w przepisach odrębnych”. Takie brzmienie przepisu wskazuje jednoznacznie, że ustawodawca nie pozostawia wątpliwości, że informacje na temat zatrudnienia w organach administracji mają charakter informacji publicznej. Natomiast zakres udostępnienia takich informacji jest kwestią dodatkową – w tej sprawie wskazany przepis ustawy o dostępie do informacji publicznej odsyła do regulacji szczególnych. Przepisem odniesienia jest natomiast w interesującym nas zakresie art. 13 ustawy o pracownikach samorządowych. Zawiera on kilka regulacji. W ust. 1 wskazuje, że ogłoszenie o naborze do pracy ma być umieszczone w biuletynie informacji publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Precyzuje również treść ogłoszenia – ust. 2. Bardzo istotną treść zawiera ust. 4, który stanowi, że: „Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze”.

Na gruncie zastosowania tego przepisu wydany został interesujący wyrok NSA z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie sygn. I OSK 683/09. Skarżący złożył do Burmistrza Miasta i Gminy M. wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie papierowej o kandydatach, którzy zgłosili się w ramach naboru na stanowisko sekretarza miasta w następującym zakresie: cv, list motywacyjny i kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje – osoby zatrudnionej w wyniku postępowania jako sekretarz oraz dwóch pozostałych kandydatów. Ponieważ nie otrzymał żądanych informacji, ze względu na uznanie przez Burmistrza, że wniosek dotyczy dokumentów zawierających dane osób prywatnych w odniesieniu do kandydatów, a w stosunku do sekretarza miasta nie spełnia wymogów wniosku z ustawy o dostępie do informacji publicznej, złożył do WSA skargę na bezczynność Burmistrza.
Sądy administracyjne obu instancji ustaliły, że zgodnie z treścią art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych o tym, jakie dane będą w konkretnym postępowaniu uznane za informacje publiczne wynika z analizy ogłoszenia o naborze. Zakres tych informacji obejmuje zawsze informacje dotyczące spełnienia wymagań określonych dla danego stanowiska. W opisywanej sprawie są to informacje o kandydacie potwierdzające wykształcenie wyższe, 5-letni staż pracy, doświadczenie zawodowe na stanowiskach urzędniczych oraz wszelkie inne informacje zawarte w żądanych dokumentach, a dotyczące wymagań związanych ze stanowiskiem określonych w ogłoszeniu.

Sformułowane żądanie udostępnienia informacji publicznej obejmuje przekazanie kserokopii dokumentów złożonych przez kandydatów. Po pierwsze, sądy administracyjne stwierdziły, że cv, listy motywacyjne, referencje czy świadectwa pracy będą dokumentami prywatnymi, powołując się na wcześniejsze orzecznictwo, że dokument prywatny nie stanowi informacji publicznej wyrażone między innymi w wyroku NSA z dnia 11 maja 2006 r. II OSK 812/05 oraz z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie II GSK 459/07. Po drugie, należy pamiętać, że cv i świadectwa pracy zawierają różnorakie dodatkowe informacje, które nie dotyczą spełnienia wymogów zatrudnienia na danym stanowisku, np. informacje o stanie rodzinnym, zainteresowaniach, adresy poprzednich pracodawców informacje związane z zajęciem wynagrodzenia za pracę, wykorzystanym urlopem, zamieszczane w świadectwach pracy itp.

Trzeba wskazać, że o ile udostępnieniu lub odmowie udostępnienia w trybie art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej podlegają informacje, o których mowa w art. 13 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych to nie jest informacją publiczną nośnik w formie papierowego dokumentu prywatnego. Powyższa konkluzja uzasadnienia wyroku NSA przesądza, że starając się o zatrudnienie w instytucjach publicznych możemy być spokojni, że wszystkie informacje, jakie są zawarte w dokumentach przedstawionych przyszłemu pracodawcy, nie zostaną upublicznione.

Przydatne materiały:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)