W wypadku projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej II – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 30 000 000 euro (środki Funduszu Spójności). W ramach tej kwoty ustanawia się rezerwę zabezpieczającą (dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą) w wysokości 5 000 000 euro. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu w czasie jego trwania.

Do konkursu w ramach Działania 2.1 mogą przystąpić następujące podmioty:
1. jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; 2. podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Celem działania 2.1 jest redukcja ilości składowanych odpadów komunalnych i zwiększenie udziału odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niż składowanie oraz likwidacja zagrożeń wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu wskazano w Szczegółowym opisie priorytetów PO IiŚ.

Z kolei w wypadku projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla Osi priorytetowej II – gospodarka odpadami ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich, kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu wynosi 40 000 000 euro (środki Funduszu Spójności). W ramach tej kwoty ustanawia się rezerwę zabezpieczającą (dla projektów, które pozytywnie przejdą procedurę odwoławczą) w wysokości 5 000 000 euro. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie w ramach konkursu w czasie jego trwania.

Do konkursu w ramach działania 2.2 mogą przystąpić następujące podmioty:
1. jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki; 2. podmioty świadczące usługi z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego; 3. wojewodowie, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; 4. urzędy morskie; 5. wojsko – jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz dla których jest on organem założycielskim lub organem nadzorczym.

Celem działania 2.2 jest zwiększenie ilości terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji, dlatego w ramach konkursu wspierane będą m.in. następujące działania:
1. rekultywacja terenów powojskowych oraz zdegradowanych przez przemysł i górnictwo (włącznie z działaniami udostępniającymi tereny do rekultywacji – usuwanie min, zanieczyszczeń ropopochodnych i chemicznych); 2. projekty związane z zabezpieczeniem/stabilizacją osuwisk; 3. modernizacja i budowa umocnień brzegowych.

Wnioski należy składać w terminie od 10 stycznia 2011 do 14 lutego 2011 r. w godzinach 9.00 – 15.00, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro albo do właściwego dla danego województwa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro.

Wniosek o dofinansowanie projektu może być złożony osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy, lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub/i kurierskie.

Kryteria wyboru projektów określone są w Załączniku nr 1 do „Szczegółowego opisu priorytetów PO Infrastruktura i Środowisko” i zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO Infrastruktura i Środowisko w dniu 15 czerwca 2010 r.

Spis wymaganych załączników znajduje się w Regulaminie konkursu.

Poziom współfinansowania projektów ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).

Konkursy przeprowadzane są jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do listy projektów wyłonionych do dofinansowania. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie informacji w nim zawartych, koniecznych do ogłoszenia wyników konkursu.

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest w oparciu o Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IiŚ w dniu 15 czerwca 2010 r., będące załącznikiem do Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ zatwierdzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego w dniu 5 lipca 2010 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1. Regulamin konkursu (konkurs nr 5/POIiŚ/2.1/01/2011), (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011) wraz z regulaminem zespołu ds. oceny projektu 2. Wzór wniosku o dofinansowanie 3. Instrukcja wypełnienia wniosku 4. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z dnia 5 lipca 2011 r.) 5. Harmonogram realizacji konkursu.

Na koniec warto przypomnieć, że głównym celem Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Wzrost atrakcyjności Polski i regionów będzie osiągnięty dzięki inwestycjom w sześciu obszarach – transportu, środowiska, energetyki, kultury, ochrony zdrowia i szkolnictwa wyższego – poprzez realizację następujących celów szczegółowych programu:
1. Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego.
2. Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu.
3. Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii.
4. Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski.
5. Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy.
6. Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

Na podstawie: www.mos.gov.pl, stan z dnia 14 grudnia 2010 r.