Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia zespołu szkół, poprzez połączenie szkoły podstawowe i gimnazjum.

Wojewoda wniósł skargę do WSA domagając się stwierdzenia nieważności uchwały. Zdaniem organu zaskarżona uchwała została podjęta bez uzyskania wymaganej art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) opinii odpowiednich władz statutowych związku zawodowego na temat projektu uchwały, co powoduje jej niezgodność z prawem.

W odpowiedzi rada wskazała, iż wbrew zarzutom skargi organ przed podjęciem uchwały o połączeniu placówek oświatowych w zespół nie był zobowiązany dokonywać konsultacji związkowej w oparciu o przepis art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych ze względu na indywidualny, wewnętrzny charakter uchwały.

NSA rozpatrując skargę zwrócił wagę na uchwałę NSA (uchwała z dnia 29 listopada 2010 roku, sygn. akt I OPS 2/10, ), w której stwierdzono, że uchwała o zamiarze likwidacji szkoły i uchwała o likwidacji szkoły, podjęte na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty , są aktami prawnymi podejmowanymi w sprawie objętej opiniowaniem przez odpowiednie władze statutowe związku zawodowego stosownie do przepisu art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 ze zm.). Jednak zdaniem składu orzekającego w sprawie nie można zrównywać uchwały o zamiarze likwidacji szkoły lub o jej likwidacji, z uchwałą dotyczącą utworzenia zespołu szkół. Wskazane rodzaje aktów rady gminy mają bowiem odmienne skutki, a przede wszystkim inny jest zakres oddziaływania takiej uchwały. O ile jak wskazano w przytoczonej uchwale NSA uchwała o likwidacji szkoły ma charakter aktu generalnego, to uchwałę dotyczącą utworzenia zespołu szkół, zakwalifikować należy do grupy aktów organizacyjnych, a zatem nieposiadających waloru przepisu powszechnie obowiązującego. Uchwała łącząca szkoły zakreśliła krąg osób zainteresowanych jej działaniem jedynie do grona pedagogicznego i pracowników szkół tworzących zespół. Ponadto NSA zwrócił uwagę, iż do sprawy nie przystąpił żaden ze związków zawodowych, co pośrednio również świadczy o tym, że oddziaływanie kontrolowanej uchwały ma charakter wewnętrzny i nie powoduje konieczności obrony praw ludzi pracy, ich interesów zawodowych i socjalnych, do czego przepisem art. 1 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych związki te zostały powołane. Zatem zdaniem NSA uchwała rady miasta dotycząca utworzenia zespołu szkół nie jest aktem prawnym w rozumieniu przepisu art. 19 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, którego projekt winien być skierowany do zaopiniowania do odpowiednich władz statutowych związku.


Na podstawie: Wyrok NSA z 12 kwietnia 2011 r., sygn. akt I OSK 54/11, prawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)