Pytanie pochodzi z  programu Serwis Budowlany .

Odpowiedź

Organem właściwym, który może wystąpić z żądaniem rozwiązania umowy wieczystego użytkowania, jest organ wykonawczy gminy. Zgoda organu uchwałodawczego nie jest tu wymagana.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) – dalej u.g.n. właściwy organ może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu stosownie do art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej k.c., jeżeli użytkownik wieczysty korzysta z tej nieruchomości w sposób sprzeczny z ustalonym w umowie, a w szczególności, jeżeli nie zabudował jej w ustalonym terminie. W wyroku z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie V CSK 168/10 Sąd Najwyższy orzekł, iż "z relacji zachodzących między art. 33 u.g.n. i art. 240 k.c., a zwłaszcza zawartego w art. 33 ust. 3 u.g.n. odesłania do art. 240 k.c., wynika przy tym, że rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego wchodzi w rachubę jedynie w razie oczywistej sprzeczności sposobu korzystania z nieruchomości z jej przeznaczeniem. Chodzi tu zatem o ewidentne, rażące i niczym nie usprawiedliwione naruszenia sposobu korzystania z nieruchomości, określonego przez strony w umowie. Brak określenia w umowie o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste sposobu korzystania z gruntu wyłącza możliwość rozwiązania takiej umowy na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 240 k.c."
Organem, który podejmuje decyzje w przedmiocie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego zawartej z jakimkolwiek podmiotem jest organ wykonawczy gminy, jako że na mocy przepisu art. 25 ust. 1 w zw. z art. 23 u.g.n. gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.


Pytanie pochodzi z programu Serwis Budowlany .