Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.

Czy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli bierze się pod uwagę wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich?

Czy w postępowaniu uzupełniającym bierze się pod uwagę wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich z gminy oraz dzieci 3-4 letnich spoza gminy, w tym niepełnosprawnych? Jeżeli tak to w jakiej kolejności?

Odpowiedź
W postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym można wziąć pod uwagę wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich. Dzieci przyjmuje się zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi.

Dzieci mieszkające poza obszarem gminy można przyjąć do przedszkola, jeśli zostaną wolne miejsca po przyjęciu dzieci mieszkających na terenie gminy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o. w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

W związku z powyższym wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich można rozpatrywać zarówno w postępowaniu rekrutacyjnym jak i w postępowaniu uzupełniającym. Ustawodawca nie określa, jakie przypadki należy uznać za szczególnie uzasadnione. Oznacza to, że decyzję tę pozostawia organowi prowadzącemu przedszkole.

Na podstawie art. 20c ust. 1 u.s.o. do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc przeprowadza się odpowiednio I i II etap postępowania rekrutacyjnego (art. 20c ust. 2 i ust. 4 u.s.o.).

Na podstawie art. 20c ust. 7 u.s.o. kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne wg określonych w danym roku kryteriów rekrutacyjnych.

Ustawodawca nie określa, czy pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci mieszkające poza obszarem gminy, czy też dzieci 2,5 letnie mieszkające na terenie gminy. Jednakże zgodnie z art. 14a ust. 1 u.s.o. rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę przedszkoli. Gmina musi zapewnić dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym warunki do realizacji tego obowiązku oraz od 1 września 2015 r. i od 1 września 2017 r. warunki do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego odpowiednio dla dzieci 3 i 4 letnich (art. 14 ust. 4 u.s.o.).

Zapewnienie tych warunków jest zadaniem własnym gminy. W mojej ocenie w postępowaniu uzupełniającym należy przyjąć w pierwszej kolejności dzieci 2,5 letnie mieszkańców gminy, czyli postępowanie uzupełniające dla dzieci 2,5 letnich przeprowadzić zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi. Dopiero po przyjęciu tych dzieci, jeśli zostaną wolne miejsca można przyjąć kandydatów niemieszkających na terenie gminy zgodnie z art. 20c ust. 7 u.s.o.

Pytanie pochodzi z programu Prawo Oświatowe.