Pytanie:
W jakiej formie wójt wydaje opinię określającą kierunek rekultywacji gruntów? W jakim terminie opinia ta powinna być wydana?

Odpowiedź:
Zasady współdziałania organów określa art. 106 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.

Uzasadnienie:
Przepisy ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. nie regulują szczególnego sposobu opiniowania przez organy współdziałające decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów. Ustawodawca wskazuje jedynie, że decyzje rekultywacyjne wydaje starosta, po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 22 ust. 2 u.o.g.r.l. W związku z brakiem przepisów szczególnych zastosowanie znajdują ogólne zasady postępowania administracyjnego.

W art. 106 § 1 k.p.a. zapisano wprost, że rozstrzygnięcie (w omawianym przypadku decyzja starosty np. określająca kierunek rekultywacji) może być wydane jedynie po zajęciu stanowiska przez organ współdziałający. Oznacza to, że organ współdziałający (wójt) po zbadaniu sprawy ma obowiązek wyrażenia swojego stanowiska (w sprawie zaproponowanego kierunku rekultywacji) w wiążącej formie, jak wskazuje art. 106 § 5 k.p.a. - postanowienia. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5.04.2001 r., II SA 532/00 ujął to następująco: "organ współdziałający ma obowiązek (nie może uchylić się od obowiązku) zajęcia stanowiska w sprawie".

Przepis art. 106 § 3 k.p.a. wskazuje również termin do wydania takiej opinii - dwóch tygodni. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w omawianym przypadku nie zachodzi okoliczność "milczącej zgody organu". Innymi słowy starosta nie może wydać decyzji z pominięciem opinii organu, ponieważ byłaby ona obarczona błędem. 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami