Strona złożyła w jednym dniu cztery wnioski o udzielenie czterech koncesji na wydobywanie kopalin z obszarów o pow. nie większej niż 2 ha i rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3. Kopalnie położone będą na tej samej działce w odległości kilku metrów od siebie. Działka jest własnością jednego przedsiębiorcy. Czy w takim przypadku wymagana jest decyzja środowiskowa?

Czy wydanie czterech koncesji na wnioski, jak opisano wyżej będzie zgodne z prawem? Może strona powinna złożyć jeden wniosek o udzielenie koncesji przez marszałka?

Odpowiedź

W analizowanej sytuacji starosta może wydać cztery koncesje na wydobywanie kopalin, gdyż zgodnie z art. ustawy 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) jest on organem właściwym do jej wydania. Wydanie tych koncesji nie wiąże się z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) .

Przedsiębiorca może, ale nie musi zwrócić się do marszałka województwa o wydanie jednej koncesji.

Uzasadnienie

Przepis § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - dalej r.p.z.o.ś., dotyczący odległości pomiędzy obszarami górniczymi odnosi się wyłącznie do już istniejących obszarów górniczych. Gdyby przedsiębiorca wystąpił do marszałka o udzielenie mu jednej koncesji na wydobycie z obszaru większego niż 2 ha, to musiałby dla planowanego przedsięwzięcia uzyskać decyzję środowiskową, gdyż wyczerpywałoby ono dyspozycję § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b r.p.z.o.ś. . Występując o udzielenie mu czterech koncesji na eksploatację kopaliny omija obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej. Nie stanowi to jednak naruszenia prawa.

Przydatne materiały:
Ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397)