Jeśli wójt, to czy na wniosek dyrektora?

Czy musi to być w drodze zarządzenia wójta?

Szkoła podczas dużych opadów deszczu uległa zalaniu.


Odpowiedź

Zgodnie z przepisem § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeśli wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Dyrektor szkoły powinien o zawieszeniu zajęć powiadomić pisemnie organ prowadzący szkołę, a samo zawieszenie może nastąpić dopiero po tym powiadomieniu.

Wcześniej jednak dyrektor dokonuje z wyznaczonymi przez siebie osobami (komisją) oceny stanu obiektu pod kątem bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz sporządza protokół z przeprowadzanych kontroli. Kontrolując stan bezpieczeństwa w szkole, zwraca uwagę, czy pismo skierowane do organu prowadzącego zarejestrowano w księdze korespondencji a kopia pozostawiona w szkole, czy protokół podpisały wszystkie osoby biorące udział w kontroli, czy powiadomiono rodziców w odpowiednim terminie o zawieszeniu zajęć, czy wychowawcy zapisali informację w dziennikach lekcyjnych, czy powiadomiono rodziców o terminach odrabiania zajęć, jeśli tak ustalono. Następnie, czy w ustalonych terminach odrobiono odwołane zajęcia.

Zachowania dzieci są czasami nieprzewidywalne, dlatego dyrektor musi zapewnić im bezpieczne warunki pobytu w szkole poprzez ograniczenie do minimum możliwości występowania zagrożeń.