Nowelizacja ta wynika z dostosowania przepisu art. 49(b) ust. 2 Prawa budowlanego  do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2009 r. (sygn. akt P 46/08).

Przepis ten uzależniał możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej od posiadania przez inwestora, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ostatecznej, w dniu wszczęcia postępowania, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Trybunał orzekł zatem o niezgodności art. 49b ust. 2 Prawa budowlanego w części obejmującej obydwa wyrażenia "w dniu wszczęcia postępowania" z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP .

Nowelizacja przewiduje usunięcie wymogu, aby decyzja o warunkach zabudowy, konieczna do legalizacji samowoli budowlanej zbudowanej na obszarze bez planu zagospodarowania przestrzennego, była ostateczna już w dniu wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie art. 49b Prawa budowlanego .


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.(Dz. U. z. Nr 78, poz. 483 ze zm.)