Chcielibyśmy przekazać w formie darowizny zestaw komputerowy, który nie jest używany w naszej jednostce z uwagi na niskie parametry techniczne oraz 100% umorzenie. Zgodnie z przepisami w formie darowizny można przekazać sprzęt m.in. jednostkom samorządu terytorialnego.

Czy sołectwo można uznać za jednostkę samorządową?

Odpowiedź:

Sołectwo, jako jednostka pomocnicza gminy, może i powinno być przez nią wyposażane w niezbędne środki, w tym komputery. Z uwagi jednak na możliwe negatywne konsekwencje podatkowe dla sołtysa i brak formalnego umocowania prawnego sołectwa, proponuję, aby taki zbędny sprzęt pozostawał w ewidencji gminy (zmiana miejsca wykorzystania) nawet w przypadku jego pełnego zamortyzowania.


Uzasadnienie

Niezależnie od odpowiedzi na pytanie nie ma wątpliwości, iż gmina może przekazywać dla sołectwa dla realizacji jego celów sprzęt komputerowy na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. sposób i tryb gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957 z późn. zm.). W przypadku jednostek samorządowych zasady gospodarowania zbędnymi składnikami mienia mogą być również określone w stosownej uchwale rady gminy.

Ponadto chciałbym wskazać, iż gmina samodzielnie określa zadania dla poszczególnych sołectw w ramach ich możliwości organizacyjnych i kadrowych a następnie po przydziale stosownych środków (w tym np. w formie telefonów komórkowych czy zestawów komputerowych) i uzyskaniu uchwały zebrania wiejskiego w sprawie podziału planowanych wydatków na zadania, których realizacja należy do sołectwa, rozlicza te wydatki wg zasad analogicznych jak wszystkie inne wydatki budżetu gminy. W praktyce będą to najczęściej wydatki związane z wydatkami administracyjnymi takimi jak opłaty telefoniczne, kosztami wynajmu sali na zebrania wiejskie czy inne wydatki np. związane z utrzymaniem i prowadzeniem świetlicy wiejskiej czy organizacją zebrań wiejskich np. opłaty pocztowe od zawiadomień itp.

Zgodnie z treścią ustawy o samorządzie gminnym sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy, przy czym organem uchwałodawczym jest zebranie wiejskie a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Uchwała zebrania wiejskiego dokonuje wyłącznie podziału środków, jakie do dyspozycji sołtysa przydzielono w budżecie gminy na zadania sołectwa. Gmina w ramach szeroko rozumianej autonomii i samorządności określając budżet samodzielnie decyduje tak o skali jak i strukturze przydzielanych dla sołectw środków finansowych. Wszystkie więc wydatki określone w budżecie gminy w ramach przyznanych sołectwu środków będą mogły być rozliczane po uzyskaniu i zatwierdzeniu stosownej uchwały zebrania wiejskiego podjętej w sprawie podziału planowanych wydatków na zadania, których realizacja należy do sołectwa.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)