Czy starosta ma obowiązek wpisywania do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej danych dotyczących wydanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami (pozwoleń na wytwarzanie, zezwoleń na zbieranie, transport i odzysk odpadów) przedsiębiorcy zarejestrowanemu w ww. rejestrze?

Odpowiedź:

Starosta ma obowiązek wpisywania do CEIGD danych dotyczących decyzji w zakresie gospodarki odpadami dotyczących przedsiębiorcy już zarejestrowanego w Ewidencji.

Uzasadnienie:

Informacje dotyczące wydanych decyzji powinny być przekazywane w momencie wydania decyzji. Przekazać dane należy najpóźniej następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy. Zatem, w CEIDG umieszczane są jeszcze nieprawomocne decyzje. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) - dalej u.s.d.g., CEIDG udostępnia następujące informacje o przedsiębiorcach i innych podmiotach:
o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji;
o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji;
o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

Natomiast z art. 37 ust. 5 u.s.d.g. wynika, że informacje są przekazywane do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przekazywanie do CEIDG danych i informacji przez organy samorządu terytorialnego i gospodarczego, należy do zadań z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z późn. zm.) powyższe dane organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji powinny przekazać do CEIDG w terminie do 30 czerwca 2012 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 4a oraz art. 37 ust. 5 u.s.d.g., organy zobowiązane są przekazywać do CEIDG imiona i nazwiska pracowników upoważnionych do wykonywania określonych czynności w CEIDG. W tym celu, po rejestracji kont przez pracowników należy uzupełnić i przesłać do Ministerstwa Gospodarki formularze, które są automatycznie generowane przez system po dokonaniu rejestracji przez poszczególnych pracowników.