Odpowiedź:

Szkoły mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów.

 

Uzasadnienie:
Szkoły publiczne prowadzone są przez jednostki samorządu terytorialnego i stanowią ich jednostki budżetowe, wykonujące zadania z zakresu zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2017 r. Prawo oświatowe - dalej u.p.o., szkoła publiczna:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2 u.p.o.,
  • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w zawodach, a także ramowy plan nauczania,
  • realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Ustawodawca wyraźnie zastrzega, że działalność edukacyjna szkół publicznych ma charakter bezpłatny. To bowiem za ich pośrednictwem gminy i powiaty realizują swoje zadania własne w zakresie edukacji, zapewniając na ten cel odpowiednie środki w budżecie. Niewątpliwie, pobieranie od rodziców uczniów szkoły publicznej opłat na działalność, którą ta wykonuje z mocy ustawy bezpłatnie, może zostać potraktowane jako naruszenie tych przepisów.

Przykładem dopuszczalnej formy zarobkowania szkół publicznych jest wynajem pomieszczeń w budynku szkoły (sal lekcyjnych, sal gimnastycznych, powierzchni reklamowych etc.) - pod warunkiem zapewnienia prawidłowej działalności edukacyjnej szkoły. Ponadto, w szkole, w której funkcjonują pracownie i warsztaty szkolne, może być prowadzona częściowo odpłatna działalność usługowa, świadczona przez uczniów w ramach praktycznej nauki zawodu.

Rozliczenia przychodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń szkolnych dokonuje się w ramach prowadzonej dla szkoły obsługi administracyjno-księgowej. Organ prowadzący szkołę może również zdecydować o gromadzeniu środków pochodzących ze źródeł na wydzielonym rachunku dochodów – stosownie do art. 223 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p. Na podstawie art. 223 ust. 2 u.f.p., organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:

  1. jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
  2. źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
  3. przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
  4. sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.