Dyrektor szkoły działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zamierza zawrzeć umowę najmu pomieszczeń szkolnych na okres 1 roku. Nieruchomość, stanowiąca budynek szkolny nie została przekazana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej, jaką jest szkoła. Szkoła nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, a jej działalnością statutową nie jest wykonywanie działalności gospodarczej. Szkoła nie ma również wyodrębnionego rachunku dochodów własnych, zatem wszystkie dochody z najmu stanowią dochód Gminy (pobieranie dochodu z tytułu najmu pomieszczeń należy do uprawnień właścicielskich.)

  • Czy w powyższym stanie faktycznym właściwym jest zawarcie umowy najmu przez dyrektora (działającego w imieniu wójta) ze wskazaniem bezpośrednio rachunku bankowego Gminy, służącego do bezpośrednich wpłat należności za najem?
  • Czy w powyższej sytuacji usługa najmu podlega podatkowi VAT (skoro jest dochodem Gminy i bezpośrednio wpływa na jej rachunek, a więc szkoła nie uzyskała dochodu z tego tytułu), a jeśli tak, kto jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT z tego tytułu?
  • Czy szkoła powinna ewidencjonować przepływ tych środków finansowych w swojej ewidencji księgowej, jeśli tak to w jakim dziale, rozdziale i paragrafie księgowym?


Odpowiedź

Środki pochodzące z najmu szkolnych pomieszczeń powinny wpływać na rachunek gminy. Są one opodatkowane podatkiem VAT, np. świadczenie usług wynajmu sali gimnastycznej oraz boiska szkolnego (PKWiU 70.20.12), zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług , opodatkowane jest stawką podatku VAT w wysokości 22%.

Dyrektor posiadający upoważnienie wójta może podpisać w imieniu gminy umowę najmu pomieszczeń szkolnych na czas oznaczony. Podpisując umowę z najemcą dyrektor powinien wskazać w tej umowie rachunek gminy. Fakturę VAT wystawia gmina.

Szkoła nie musi ewidencjonować przepływu środków finansowych w swojej ewidencji księgowej, jeśli czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń wpływa na rachunek gminy.

Uzasadnienie

Dyrektor Szkoły może działać wyłącznie w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym .

Środki finansowe uzyskiwane z tytułu np. wynajmu pomieszczeń w publicznych szkołach stanowią dochód budżetu gminy. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym , rada gminy ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Sale szkolne i przedszkolne funkcjonujące w budynkach będących własnością i współwłasnością Gminy stanowią również obiekty użyteczności publicznej. Po uzyskaniu dochodu dyrektor szkoły może wnioskować do wójta o zwiększenie wydatków na potrzeby placówki.

Nie odprowadzenie na rachunek bankowy budżetu gminy uzyskanych przez szkołę dochodów stanowi naruszenie zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o finansach publicznych . Zgodnie z tą zasadą, samorządowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu tejże jednostki, w tym przypadku budżetu gminy.

Rada gminy może również podjąć uchwałę o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy. Rada Gminy powinna wskazać, na co przeznaczyć te środki (np. na cele statutowe szkoły albo sfinansowanie obiadów dla uczniów). Jeżeli Rada nie podejmie takiej uchwały, to dochody z wynajmu muszą wpływać do budżetu gminy.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)